Datum

Link

 

 

Támogató BETHLEN GÁBOR Alapitvány

 

 

Home Vijesti
Hirek
Könyvadomány Drucken E-Mail
Dienstag, den 13. Juli 2021 um 12:02 Uhr

A Magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága részéről  a Magyar Nemzeti Tanács közvetítésével iskolánk jelentős mennyiségű és értékes könyvadományban részesült. A könyvek legnagyobb része történelmi jellegű, ennél fogva a magyar nemzet sorsát tartalmazzák a XX. század elejétől napjainkig. A könyvek szerkesztői Száraz Miklós György és Rákay Philip, akik kutatói és tanulmányi munkájukkal ismertetik és rávilágítanak a legnehezebb történelmi századra. E jeles könyvadományban részesült iskolánk és nevelő intézetünk, és ezért a Paulinum Gimnázium hálás köszönettel tartozik a Magyar Miniszterelnökségnek és a közvetítőnek a Magyar Nemzeti Tanácsnak

 
Eredményhirdetés és búcsúzás Drucken E-Mail
Montag, den 28. Juni 2021 um 12:37 Uhr

Május hónap végén a negyedikesek számára véget ért a négyéves középiskolai képzés, amit a matúra zárt. A matúra a latin „maturus” szóból ered, amely érettet jelent, és innen származik az érettségi magyar megnevezés. Az érettségit felkészítő időszak előzi meg, amelyen a maturánsok a fő tantárgyakból további tanórákat kapnak. Az érettségi vizsgák teljesítése szükséges előfeltétel a felvételhez és a további tanulmányok folytatásához a felsőfokú oktatások intézményeiben. Az érettségit először 1788-ban Poroszországban vezették be, hogy korlátozzák az egyetemre jelentkezők számát, majd Franciaországban 1808-ban, Angliában pedig majd csak 1838-ban. Ami igazán meglepő, hogy a gondolat egy érettségiszerű záróvizsgáról már a 17. században Magyarországon Johannes Amos Comenius pedagógus által fel lett vetve. Comenius vetette fel annak céljából, hogy az alapján állapítsák meg mely diák alkalmas a tovább tanulásra és értelmi adottságainak megfelelően mely területen gyarapítsa tudását, hogy a későbbiekben a társadalom javát szolgálja.

A középoktatást kétszintű érettségi zárja, amely értelmében a vizsgák két részre oszlanak. Az első részben a diákoknak írásban kell bizonyítaniuk felkészültségüket, a második részben pedig szóbeli vizsgákon kell megvédeniük tudásukat. A múlt hónap végén lettek megtartva magyar, horvát és latin nyelvekből az írásbeli vizsgák, amelyeken míg magyar és horvát tantárgyból az adott témával kapcsolatban kellett kifejteniük gondolataikat és tudásukat, addig latin nyelvből egy számukra addig ismeretlen hosszabb latin szöveget kellett anyanyelvükre lefordítani és nyelvtanilag kielemezni. Az írásbelik után a szóbeli vizsgákra való előkészítők tovább folytatódtak. A szóbeli vizsgák a főtantárgyakból (magyar nyelv, horvát nyelv, latin nyelv és történelem) több napon keresztül tartottak, amelyeket érettségizőink sikeresen teljesítettek.

A sikeres érettségi fényében 17-én, csütörtökön záró bankett keretében sor kerülhetett egy újabb generációtól való búcsúzkodásra. Az igazgató a jelenlevő tanárok és szülők előtt ismertette a maturánsok sikeres eredményeit, majd külön gratulált nekik, és Isten áldását kérte rájuk, hogy az előttük megnyíló világ kihívásainak keresztény hitünk fényében helyt tudjanak állni, és sikeres életet tudjanak majd egykor Isten előtt felmutatni. Huszár Ádám érettségiző jó maga és társai nevében köszönetet mondott a tanári kar tagjainak az eltelt négy évért, hogy ez idő alatt segítették útjaik egyengetésében és kivezették életük egy újabb szakaszába. Ezután köszönetet mondott a személyzetnek, akik munkájukkal gondoskodtak róluk, hogy az itt töltött időszak alatt jól érezhessék magukat. S nem utolsó sorban Istennek mondott köszönetet, hogy ezt az örömteli pillanatot mindannyian megélhették. Idén külön meglepetésben részesültek az érettségizők és szüleik. A záró ünnepség után Kelebián a Márton Áron Közösségi Házban folytatódott a bankett közös ebéd keretében, ahol víg szó keretében búcsúztak egymástól tanárok és diákok.

 
Te Deum - Évzáró Drucken E-Mail
Montag, den 28. Juni 2021 um 12:33 Uhr

Folyó hó 11-én a 2020/21-es iskolai év végét jelezve utoljára szólalt meg az iskolacsengő felszólítva és híva a tanári kar tagjait és a diákokat a kápolnába. Egy újabb iskolai évet magunk mögött tudhatunk, amelyről mindannyiunknak egybehangzó véleménye, hogy a járvány következtében hihetetlen gyorsan telt el. Az elmúlt hónapok pillanataiért és élményeiért gyűltünk össze tanárok, diákok és szülők a szent Pál tiszteletére szentelt kápolnában, hogy Istennek hálát adjunk. Az iskolaév kezdetét Istent híva Veni Sancte mise keretében kezdtük, most pedig úgyszintén Istennek való hálaadással, úgynevezett hálaadó misével Te Deummal fejeztük be. A szentmisét gimnáziumunk igazgatója, msgr. Miocs József mutatta be ft. Forgić Marko és ft. Tojzán László elöljárókkal együtt. Az igazgató a szertartás elején mindenek előtt köszöntötte az egybegyűlteket, majd útravalóul a diákoknak intő szavakat intézet. Felhívta a figyelmet arra, hogy most még együtt vannak, de szeptembertől már ez a csapat arculata megváltozik, hiszen egy generáció számára a négyéves képzés véget ért, és a mostani érettségizőkkel ilyen formában már nem találkoznak, akik szerint is ezen időszak gyorsan elillant. Ezért hangsúlyozta, hogy az időt értékesen kell használni. Az előttük álló nyári szünetben ki kell piheni a szellemi fáradalmakat, de nem szabad engedni a lelki lustaságnak. A szentmise végén horvát és magyar nyelven hálaadó versek hangoztak el, majd a III. osztályból két tanuló, Varga Sámuel magyar nyelven és Halič Ivan horvát nyelven záró beszédet tartottak. Beszédeikben köszönetet mondtak az elöljáróknak, a tanároknak és minden alkalmazottnak, akik bármily módon hozzájárultak ahhoz, hogy az elmúlt tanévben bárminemű hiányt ne szenvedjenek. Az áldás előtt az I. osztályból Kontra Antonij és Huszár Ádám, a III. osztályból Varga Sámuel és Halič Ivan részesültek külön elismerésben a példás magatartásuk és elért kitűnő átlaguk miatt. A szentmise befejeztével az első három osztály diákjai szüleikkel hazatértek, a tanári kar tagjai számára a tanáriban évet záró gyűlés volt.

 
Krisztus Szent Teste és Vére: Úrnapja Drucken E-Mail
Montag, den 28. Juni 2021 um 12:24 Uhr

A Szentháromság vasárnapja utáni csütörtök az Úrnapja, az Eucharisztia ünnepe, amely idén június 3-ra esett. Ezen a napon délután 6 órakor a szabadkai székesegyházban msgr. Slavko Večerin megyéspüspök vezetésével a papság a paulinisták adta asszisztenciával a számos hívők jelenlétben ünnepi szentmisét mutatott be. Az Úrnapja eredete a XIII. századra vezethető vissza, amikor is az albigensek és a valdiak megkérdőjelezték Krisztus valós jelenlétét az Eucharisztiában. Ebben az időszakban, 1209-ben az ágostonrendi apácának, Lüttichi Szent Juliannának látomásai voltak, amelyben felszólítást kapott az Eucharisztia külön ünneppel való ünneplésére. Szent Julianna látomásairól először csupán gyóntatójának beszélt. A látomások híre eljutott IV. Orbán pápához is, aki eleinte habozott, ám az 1263-ban történt bolsenai eucharisztikus csoda hatására álláspontot változtatott. A csoda elbeszélése szerint egy cseh pap, aki Rómába zarándokolt az Apostolfejedelem sírjához, a Rómától nem messze található bolsenai Szent Krisztina templomban szentmisét mutatott be. A misézés közben az átváltoztatott kenyérből a megtörés pillanatában vércseppek hullottak. Az ereklyét átvitték Orvietoba, ahol éppen IV. Orbán pápa tartózkodott, aki a csoda láttán felbuzdulva kihirdette Úrnapja ünnepét az 1264. szeptember 8-án kelt Transiturus bullával, amelyben a Pünkösd nyolcadát követő első csütörtökre tűzte ki Úrnapja megünneplését. A későbbiekben a II. Vatikáni Zsinat a július 1-én ünnepelt úgynevezett Jézus Vére ünnepet az Úrnapjához csatolta, és így lett az ünnep neve: Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepe. Az ünnep kialakulása folyamán megüléséhez körmenet is kapcsolódott. A barokk korban erősödött meg a körmenetek hagyománya, amely mind a mai napig megmaradt. A körmeneten való részvételünkkel megvalljuk Jézus Krisztusba vetett hitünket, aki életünkben társunk és szentségi táplálékunk e földi zarándokutunkon. Idén a szabadkai székesegyház körüli körmenet az Oltáriszentséggel a járvány helyzetre való tekintettel elmaradt.

 
Szobor szentelés Drucken E-Mail
Montag, den 28. Juni 2021 um 12:21 Uhr

A szabadkai városi képviselő-testület 2020. május 28-ai ülési döntése értelmében a város három köztéri bronzszoborral gazdagodik. Az egyik Ivan Antunović néhai szabadkai püspököt, a másik Bíró Károlyt, egykori szabadkai polgármestert és a harmadik I. Péter szerb királyt formázza meg. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, Pásztor István kezdeményezésére lett emeltetve Bíró Károly emlékére a szobor. Az emlékmű leleplezésre folyó hó 4-én, pénteken került sor alkalmi műsor keretében, amelyen mi is jelen voltunk, Pásztor István méltatta Bíró Károly, a második leghosszabb időszakot letöltő polgármester életművét, majd msgr. Miocs József, a Paulinum igazgatója és rektora megáldotta a szobrot. Bíró Károly nevéhez fűződik a szabadkai régi városháza felépítése, illetve a város központjának európai arculata. Ő volt szintén, aki kiépíttetni adta a palicsi gyógyfürdő épületeket is. Elért sikerei ellenére életében nem kapott elismerést, sem anyagi juttatást idős korában, és teljes szegénységben élte élete utolsó éveit. A házát és butórát teljes egészében elkobozták és megsemmisítették. Mindennek ellenére, ami személyes hagyatékából fennmaradt, az a Paulinum Gimnázium tanáriában található ebédlő bútor.

 
Pünkösdi lelkinap Szenttamáson Drucken E-Mail
Montag, den 28. Juni 2021 um 12:14 Uhr

A Fáklya Keresztény Ifjúsági Egyesület május 22-én, szombaton ifjúsági napot tartott Szenttamáson. Ez alkalomból ft. Mellár József, bánáti egyházmegyés pap tartott előadást. Előadásában kitért a fény és a sötétség fontosságára, és kifejtette, hogy mindkettő fontos az ember életében, hiszen a fény életet ad, a sötétség pedig borús időt, esőt a növényeknek és pihenést az embereknek. A találkozó ifjúsági karizmatikus énekekkel és szentmisével zárult. A misét ft. Zsúnyi Tibor, szenttamási plébános mutatta be. Ezen a rendezvényen a Paulinum két diákja, Ördög Valentin és Ilić Stefan is jelen voltak. Segédkeztek, hozzá járultak energiájukkal és szeretetükkel. A fiatalok a sokaságra való tekintettel ügyeltek a járványügyi helyzetre és betartották a járványügyi feltételeket. A gyerekek szórakoztak, lelkileg megújultak és együtt dicsőítették az Urat.

 
Utolsó csengőszó a negyedik osztályban Drucken E-Mail
Montag, den 28. Juni 2021 um 12:02 Uhr

Május 21-én végzős tanulóink számára befejeződött a tanítás, és ezzel középiskolás éveik egyik fontos állomásához értek, a ballagáshoz. Számukra már csak az írásbeli és szóbeli érettségi vizsgák maradtak hátra, amelyek teljesítésével lezárul életük egyik döntő fejezete. A szerény és zártkörű ballagási ünnepségre a nagyobb belterű elsős osztályban került sor. 10 órai kezdettel a tanárok az igazgatóval, msgr. Miocs Józseffel az élen és a többi osztályok diákjaival búcsúztak a negyedikes társaiktól. Az igazgató bevezető szavai után és a Gaudeamus Igitur – ballagók énekét követően beszédek következtek. Először a harmadik osztályos tanulók szóltak az érettségizőkhöz, majd ezt követte a negyedikesek osztályfőnökének, Csorba Ottó tanár beszéde, aki az intézet nevében is szólt, óvó és buzdító szavakat intézett feléjük. Az alsó osztályok diákjai hangszeres zeneszámokkal emelték az örömteli hangulatot és intettek búcsút. Kívánjuk nekik, hogy minél jobb eredménnyel érettségizzenek, hogy az általuk kiválasztott egyetemre sikeresen jussanak be. Foglaljuk őket imáinkba!

 
A béke jelképe Drucken E-Mail
Montag, den 28. Juni 2021 um 11:59 Uhr

Szabadkán a ferences templom előtt idén is ki lett helyezve a nagy húsvéti tojás, amelyet 2016-ban a horvátországi Koprivnica és Kőrös megye Turisztikai Társasága Szabadka városának ajándékozott. A tojás Krisztus feltámadását a sírból és az örök életet, vagyis az ember számára az új életet jeleníti meg, az új kezdetet, miszerint lehet másként. Ez a két méter magasságú és másfél méter szélességű tojás, amelyet a naiv festészet képei borítanak, a szeretetet és a békességet szimbolizálja. A magunk mögött tudható időszak, amely különféle negatív élményekkel és lelkülettel töltött el, ezen tojás az ember számára az előtte álló időszakban rejlő új lehetőségekre hivatott emlékeztetni. Ezt a különleges húsvéti tojást városi séta keretében a paulinisták is megtekintették.

 
A NYOLCADIKOSOK FIGYELMÉBE! Drucken E-Mail
Montag, den 17. Mai 2021 um 10:20 Uhr

Hová tovább? Melyik középiskolát választani? Hol folytatni? Tele vagytok kérdésekkel és gondokkal, merre és hogyan tovább. Valószínűleg azon gondolkodsz, hogy mi lenne a legmegfelelőbb és a legjobb megoldás számodra a továbbiakat illetően. Melyik középiskola adná a legjobb alapokat? Hol kapnál szolidabb tudást és nevelést? Nagyon sokan gondolkodnak ezen, és kérdezik egymást, kérdezik a szülőket és a tanárokat. Sokan a gondok között, kételkedve határozatlanok, nem tudják mitévők legyenek. A megosztottság és a sok kihívás közepette, amennyiben elolvasod ezeket a sorokat, talán segítségedre lesz írásunk és a Paulinum gimnázium felhívása.

A Paulinum egyházi alapítású és államilag elismert gimnázium, amelyet a rendszerváltás után, 2004-től az állam kiegyenlítette minden más gimnáziummal az országban. Azóta többször voltak iskolareformok, változtatások a tanrenddel kapcsolatban, és ezekhez az alakításokhoz lett igazítva a tanmenet. Ezekhez kellet nekünk is az elmúlt esztendőben alkalmazkodni, és az Oktatási Minisztériummal egyeztetni. Megbeszélések után az Oktatási Minisztérium az idei évtől hivatalosan megerősítette a Paulinum hivatalos működését és az akkreditált  tananyagot. Ez megtalálható Szerbia hivatalos lapjának második számában: „Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 2/2020). Az iskola klasszikus irányzatú, társadalmi-nyelvi gimnázium. A hangsúly a nyelveken van, a klasszikus kultúrán, a történelmen és a hittanon. Az intézménybe nem csak azok a fiúk és lányok  jelentkezhetnek, akik a gimnázium után filozófiai-teológiai tanulmányokat szeretnének folytatni, hanem azok is akik az érettségi után bármely főiskolára vagy egyetemre kívánnak felvételezni. A jó szakképzett tanári kar arra törekszik, hogy minél nagyobb tudást nyújtson a tanulóknak, az intézet viszont a keresztény értékekre nevel.

 

A gimnáziumban ugyanazokkal az okmányokkal kell beiratkozni, mint bármely más gimnáziumba, középiskolában.

Jelentkezési időpont, munkanapokon, délelőtt 8-tól 14:00 óráig között lehetséges.

 

A Paulinum elérhetőségei:

 

tel./fax: 024/555-340,

email: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. ,

illetve web oldal: www.paulinum.edu.rs

 

Az elérhetőségeken kívül előzetes egyeztetés után bármikor bejöhetsz az iskolába és az intézetbe, hogy személyesen is meggyőződj az iskoláról és a nevelési módszerről.

Légy bátor és határozott! Mi szeretettel várunk!

 
Barokk kiállításon Drucken E-Mail
Montag, den 17. Mai 2021 um 10:12 Uhr

2021. április 30-án a Szabadkai Városi Múzeumban bemutatásra kerültek  Schervitz Mátyás műalkotásai a „Schervitz Mátyás (1702–1771) budai festő” című kiállítás keretében. Hosszú idő után lehetőség támadt, hogy kulturális eseményt tekintsünk meg. A múzeumban a látszám korlátozás véget kis csoportokban tekintettük meg a jeles tárlatot.

Schervitz horvát származású Budán született festő, aki az itteni horvát katolikus közösséghez tartozott, amelynek plébániáját a boszniai ferencesek vezették a Szent Ferenc Sebei templomban, így nem véletlen, hogy ő festette a templom főoltárképét. Bekövetkező halála után itt temették el, ahol földi maradványainak nyugvóhelyét ma is emléktábla jelzi, a következő felirattal: „a tekintélyes helyzet … halála után, és amíg élt, kiemelte őt a többi festő közül”. Élete folyamán több értékes barokk mű született kezei által, amelyek rendházakban és kastélyokban maradtak fenn az utókor számára.

A dunaföldvári és a zombori ferences templomokban Szent Ferenc stigmatizációját ábrázoló képeket festette. Továbbá Dunaföldváron a Szent Annát ábrázoló főoltárképet, a pesti domonkos templom főoltárképet, a váci ferences templom Őrangyal oltárképet, valamint Szent Ivót, az ügyvédek és pereskedők védőszentjét ábrázoló festményt, amely az óbuda-kiscelli trinitáriusok templomában volt. Alkotásai főként szakrális jellegűek voltak, amelyek ezért templomokban és kápolnában lelhetők fel. Ezek mellett viszont világi témákra is számos alkotást készített, amelyek kastályokban láthatók, különössen sok alkotása található a péceli Ráday-kastélyban.

 
<< Start < Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Weiter > Ende >>

Seite 2 von 74