Datum

Link

 

 

Támogató BETHLEN GÁBOR Alapitvány

 

 

Home Vijesti
Hirek
Határtalanul Középiskolai Verseny Drucken E-Mail
Dienstag, den 09. März 2021 um 12:25 Uhr

Idén is megszervezésre került a Határtalanul Középiskolai Verseny, amelyen a Kárpát-medence területén lévő középiskolai osztályok diákjai versenyeztek. Az első forduló 2020. december 15. és január 31. között zajlott. A verseny virtuális formában volt megtartva, amelyen a megadott rövid idő alatt húsz kérdésre kellett helyesen válaszolni. A kérdések a magyar történelmet, kultúrát és irodalmat karolták át. A második fordulóba, a középdöntőbe csak azok  a csapatok jutottak tovább, amelyek az összes kérdésre helyesen válaszoltak a legrövidebb idő alatt. A mehirdetett eredmények szerint 292 osztály jutott tovább. Ebből Budapestről 48 osztály jutott a középdöntőbe, az Alföldről 74,  Dunántúlról 63, Északkelet-Magyarországról 18 osztály. A többi benevezett osztály külhonról jutott tovább. A diaszpórából és Horvátországból egy csapat ért el kiemelkedő eredményt, míg Kárpátaljáról 18 osztály, Felvidékről 23, Erdélyből 22, Partiumból 8 és Vajdaságból 16, amely utóbbiból az egyik csapat a Paulinum Gimnázium negyedik osztálya.

 
Keresztúti ájtatosság Drucken E-Mail
Dienstag, den 09. März 2021 um 12:19 Uhr

Keresztúti ájtatosságnak nevezzük az Úr Jézus szenvedésének imádságos  elmélkedését és végigjárását egy-egy álommással. Templomainkban és kapoláinkban rendszeresen  a nagybőjti időben  szoktak közös keresztúti  ájtatosságot tartani, különösen pénteki napokon szokás ez, amikor a hívők elevenebben emlékeznek Jézus szenvedéséről. Ez az ájtatosság a középkorban terjedt el. Kezdetei a XIV. században Jeruzsálemhez kapcsolódnak, amikor szokássá vált  végigjárni azokat a helyeket, amelyeken Jézus járt Poncius Pilátus udvarától  a Golgotáig.

A keresztút járását leginkább a ferences szerzetesek karolták fel és  terjesztették, hiszen ők  a szent sír örzői. Annak ellenére, hogy a keresztúti ájtatosságot a Keleti Egyház kezdeményzte, ez Nyugaton kedvelté vált és itt alakultak ki az állomások (stációk). Az állomások száma változott, még  végül  14 –re alakult. A kerseszt utakat, illetve kálváriákat eleinte a templomok közelében lévő magaslatokra helyezték. A XVII. Századtól kezdve a keresztutakat már a templomokban találjuk, festményeken vagy dombor műveken át felidézve Jézus szenvedéseinek legfőbb mozzanatait. A keresztúti ájtatosság tartalmilag az evangéliumokra alapszik és részben az ősi keresztény  hagyományokra.  Jézus szenvedéseit átgondolhatjuk  az evangéliumi  részek felett elmélkedve, de vannak  benne előre kidolgozott elmélkedések , imák és énekek.  A keresztúti ájtatosság  mindig új kihívás a keresztények számára, hogy Jézus megváltói művén gondolkodjanak és ezt összefüzzék a maguk életével.

Alen

 
Nagybőjt Drucken E-Mail
Freitag, den 19. Februar 2021 um 10:47 Uhr

A nagyböjt az egyházi év szent időszaka. A keresztény élet intenzív, kiváltságos ideje, amikor arra kell törekednünk, hogy mélyebben éljük át Krisztus Urunk  megváltói művét. A nagyböjtben nem csak Jézus életének, szenvedésének  és feltámadásának titkáról van szó, hanem sokkal többről. A „titok” itt azt jelenti, hogy Krisztus  életének eseményeibe a keresztség által mi is bekapcsolódunk. Mondhatnánk, Krisztus mibennünk akar megtörténni, úgy az enyémben, mint az egész egyház  közösségében. A nagyböjt megváltásunk előkészületi ideje, amely a nagyhéten és húsvét liturgiáján éri el  csúcspontját. Mi egyek vagyunk Krisztussal, viszont Krisztusban egyek vagyunk egymással és Krisztus által egyek vagyunk az Atyával és a Szentlélekkel. Ez a titok, misztérium, vagy rejtelem történik velünk különösen a nagyböjti szent időszakban.

A nagyböjt arra hív bennünket, hogy imáinkon, elmélkedéseinken és az ájtatosságokon keresztül  mélyebb lelki életet éljünk. Gyakrabban  táplálkodjunk Isten Igéjével  a Szentírásból, hiszen így mélyitjük el hitbeli tudásunkat és ily módon alakul ki bennünk az Isteni gondolkodásmód. A nagyböjt még arra is int bennünket, hogy  több időt töltsünk a hívők közösségében, és hogy gyakrabban vegyünk részt a szentmiséken és a szentáldozásban, hiszen így valósul meg egybekapcsolódásunk Krisztussal és egymással. Az egyház azt kívánja tőlünk, hogy ebben a szent időszakban erősödjünk és növekedjünk hitünkben és  annak átélésében.  Krisztusunk  titkáról szent Pál apostol így ír: ”titok, amely századok és nemzedékek óta rejtve  volt, s amelyet  most  kinyilatkoztatott szentjeinek az Isten Krisztus által, aki a megdicsőülés  reménye.”  (Kol.1,26)

Szepesi Albert

 
Hamvazószerda Drucken E-Mail
Freitag, den 19. Februar 2021 um 10:35 Uhr

A keresztény világ számára hamvazószerdával kezdetét veszi a húsvétra előkészítő nagyböjti időszak. A megnevezés a liturgikus szertartás során történő hamuval való megjelölésből ered. II. Orbán pápa 1091-ben rendelte el, hogy a papok minden keresztény homlokát hamuval kenjék meg e napon. A hamvazkodás szokása a katolikusoknál maradt fenn. A szertartáson a pap az előző évi virágvasárnapon szentelt barka hamujával jelöli meg a hívek homlokát. A szertartást végző személy, míg hamuval keresztet rajzol, vagy azt a fejre szórja a következőket mondja: Emlékezzél, ember, hogy por vagy és porrá leszel! Újabban így is figyelmeztethet: “Tartsatok bűnbánatot és higgyetek az evangéliumban!”. A hamuval hintés ősi jelképe a bűnbánatnak, mivel a hamu az elmúlásra, a halálra figyelmezteti az embert. A népi hiedelem szerint a hamvazkodásnak tisztító, gyógyító hatása van, és távol tart minden bajt és gonoszt.

Hamvazószerda mozgó ünnep. Húsvét előtt negyven nappal van, bár a számolást úgy kell elvégezni, hogy a vasárnapokat kihagyjuk, mert a vasárnap nem böjti nap. Mi is a Paulinumban idén február 17-én a kápolnában szentmise keretében hamvazkodtunk, és ezzel meg is kezdtük a negyvennapos böjtöt.

Kiss Szebasztián

 
Szentségimádási nap a Paulinumban Drucken E-Mail
Freitag, den 19. Februar 2021 um 10:26 Uhr

Január 31-e a Szabadkai egyházmegyében az a nap, amikor a Paulinum kápolnájában egész napos szentségimást kell tartani. Az eddigi évekhez hasonlóan megtartottuk a szentségimádási napot, bár a vírushelyzet miatt, akár csak az iskolanapot, szerény körülmények között és családias hangulatban töltöttük el.

Miért is jó szentségimádáson részt venni, illetve, a plébániáknak is szentségimádást tartani? A választ talán a legegyszerűbben úgy fogalmazhatnánk meg, hogy ilyenkor a híveknek lehetőségük van találkozni és beszélni Istennel egy sokkal egyedibb és csodálatosabb módon. Otthonainkban is elmondjuk az imákat, fohászkodunk a Jóistenhez, ám ekkor nem látjuk Őt. A szentségimádás alkalmával nyugodtan le tudunk ülni a templom meghittségében, csendjében és nyugalmában, a világ bajaitól, gondjaitól és forgatagából elszakadva odafordulhatunk a kenyér színében jelenlevő Krisztushoz. Elmondhatjuk neki minden gondunkat, örömeinket, és a legtöbbször fontos kérdésekre kaphatunk választ, ha elég figyelmet tudunk fordítani azokra az apró jelekre, amikkel Isten tudatni akarja válaszát.

Mi is egész nap betérhettünk és betértünk kápolnánkba, ahol nyugodtan és Istennel elmélkedve feltöltődtünk lelkileg.

Huszár Ádám

 
Gyertyaszentelés kápolnánkban Drucken E-Mail
Freitag, den 19. Februar 2021 um 10:22 Uhr

Február 2-án van az Egyház számára egy jelentős ünnep. Ezen a napon van Gyertyaszentelő Boldogasszony, amelyen arról emlékezünk meg, hogy Jézus Krisztust negyven nappal a születése után Szűz Mária bemutatta a Jeruzsálemi templomban. A zsidó vallási törvények értelmében a szülők áldozatot mutattak be, ugyanis az elsőszülött gyermeket Istennek kellett felajánlani. Az evangélium elbeszélése szerint a templomnál voltak Anna és Simeon, akinek Isten azt mondta, hogy addig fog élni ameddig meg nem látja az Üdvözítőt. Simeon Jézust látván dicsőítette az Istent, és úgy hívta a gyermeket, hogy a „Világ világossága”. Innen ered egy jelentős szokás a gyertyaszentelés.

Jézus bemutatását már a 4. században is a megünnepelték, csak ekkor február 14-én, mert a karácsonyt január 6-án ünnepelték. Attól kezdve, hogy Jézus Krisztus születésének napját december 25-ére tették, így Jézus bemutatását február 2-án kezdték ünnepelni.

Róma a 7. században fogadta el a liturgikus napot Simeon és Jézus találkozásának tiszteletére: Hypapante (találkozás). A 10. századtól nyugaton a liturgikus könyvek Mária tisztulását emelték ki, így erről nevezték el az ünnepet: Purification. Majd 1960 óta a Keleti Egyház hagyománya nyomán ismét az Úr ünnepeként, Urunk bemutatásaként tartják számon. A Paulinumban megünnepeltük Gyertyaszentelő Boldogasszonyt, amely keretében rektorunk gyertyát szentelt.

 
Torokáldáson voltunk Drucken E-Mail
Freitag, den 19. Februar 2021 um 10:18 Uhr

Szent Balázs is a korai kereszténység azon szentjei közé tartozik, akiknek emlékezete a kultuszban, a névadásban és a népszokásokban figyelemre méltó elevenséggel maradt meg, életükre vonatkozóan azonban alig rendelkezünk olyan adatokkal, amelyek történetinek tekinthetők. Eredetileg gyógyítással foglalkozott. Nevéhez sok csodás beteggyógyítás fűződik. A hagyomány szerint örmény származású volt, és olyan példamutató keresztény életet élt, hogy Szebaszte hívő népe püspökké választotta. Miután a püspökséget elvállalta, Diocletianus keresztényüldözése miatt egy barlangba vette be magát, s remete életet élt. Madarak hordták neki az élelmet és a vadak sereglettek hozzá. Addig el sem távoztak tőle, míg áldólag rájuk nem tette a kezét. Szent Balázs napján (febr. 3.) két gyertyával adott áldás „torokbetegség és minden más baj” ellen van. Balázst keleten már a 6. században a torokbaj ellen védő szentként tisztelték, s gyertyát ajánlottak föl gyógyulásukért. Ezen a napon a szabadkai székesegyházban vettünk részt az esti szentmisén, amelynek keretében torokáldást kaptunk.

Gyuris Bálint

 
Szent Pál ünnepe Drucken E-Mail
Freitag, den 19. Februar 2021 um 10:13 Uhr

Január 25-e a római katolikus naptár szerint Szent Pál apostol ünnepe, akinek a damaszkuszi úton a Krisztussal való találkozásáról és megtéréséről emlékezünk meg, akiből majd a népek apostola lett. Ezen a napon a Szabadkai Egyházmegye búcsúját is ünnepeltük, mert 1968. január 25-én írta alá boldog VI. Pál pápa a Szabadkai Egyházmegye alapító dekrétumát. Ez az ünnepnap számunkra több okból is okot ad az örömre és ünnepelésre. Először is, mert megemlékezünk arról, hogy bármilyen bűnösök is vagyunk, ne veszítsük el a reményt a megbocsátásra. Erre utal valamelyest a „pálfordulás” kifejezés is.  Másodszor az öröm miatt, amit az Egyház érzett Pál megtérésekor a keresztények üldözése után. Harmadszor pedig a csoda miatt, amit Isten vitt végbe. A legnagyobb üldözőjét a leghűségesebb követőjévé tette. Ezen a napon délelőtt a Paulinum káponájában emlékeztünk meg, amelyről már írtunk, és délután ünnepi szentmise lett tartva a szabadkai székesegyházban, amelyet msgr. Slavko Večerin püspök mutatott be. A Paulinum tanulói jelen voltak a püspöki misén, amelyen az asszisztenciát adták.

 

Varga Sámuel

 
Megünnepeltük intézetünk névadóját Drucken E-Mail
Freitag, den 05. Februar 2021 um 11:47 Uhr

Előző számos tudósításunkban beszámoltunk arról, hogy a 2020. tavaszán kialakult világot átfogó váratlan járvány következtében a hétköznapi élet kizökkent a társadalom minden színterén. A kialakult helyzet véget különféle rendeletek léptek érvénybe, amelyek rányomták bélyegüket minden egyes eseményre. A 2020/21-es iskolai tanév lefolyásának módjára, miként az előző esetében, a számos rendeleti változások sok kérdést és kétséget vetettek fel egyaránt a programok további szervezésével kapcsolatban. Ilyen körülmények közepette született a döntés, hogy a Paulinum napját és kápolna búcsúját, ha újabb távoktatást nem rendelnek el, akkor korlátozott körülmények közepette lesz megtartva. A téli szünet után a minisztérium nem rendelte el a kizárólagos online oktatást, így január 25-én megültük intézetünk névadójának, Szent Pálnak ünnepét a kápolnában.

A búcsút korlátozott létszám miatt, az előző évekkel ellentétben, szűkebb körben lett megtartva. Az szentmisét az intézet igazgatója – rektora, msgr. Miocs József vezette. A szentbeszédeket az intézet lelkésze, ft. Marko Forgić  horvát nyelven, és magyar nyelven ft. Tojzán László nevelő, akik Szent Pál életét, annak nehézségeit bemutatva hangoztatták a népek apostolának szavait, hogy az erő a gyengeségben nyilvánul meg, és Isten kegyelme formálta és tette azzá, aki képesé vált minden nehézséget legyőzni. A szentmise végén a diákok alkalmi műsort tartottak, amelynek keretében magyar és horvát nyelven verseltek, valamint hangszereken, többek között citerán, trióban hegedűn, gitáron és klarinéton, továbbá orgona kisérettel szóló éneket adtak elő.

Az ünnepséget jelenlétükkel, időt áldozva meglepték Pásztor István a Vajdasági Képviselőház és a VMSz elnöke, Szakállas Zsolt a tartományi oktatási titkár, Szabadkai Városi Képviselő-testület elnöke, dr. Pásztor Bálint, Kern Imre alpolgármester és dr. Josip Ivanović a Tanítóképző Kar dékánja. Az ünnepség az intézet nagy ebédlőjében szerény társalgással zárult, amelyen az új püspök msgr. Slavko Večerin is részt vett.

 
Karácsonyi – téli szünet a koronavírus alatt Drucken E-Mail
Freitag, den 05. Februar 2021 um 11:40 Uhr

Az idei évben a koronavírus járvány miatt, már novemberben hazaköltöztünk, és egészen december 21-ig online oktatás révén folytattuk tanulmányainkat. Az online oktatás lehetővé tette, az mellett, hogy otthoni környezetben tanultunk, hogy a hajnali miséken rendszeresen részt tudtam venni, és lelkiekben készülni Urunk születésére. Annak ellenére, hogy a Covid-19 vírus még mindig fenyegetést jelent világunkban, hála Istennek, a karácsonyi miséket meg volt szabad tartani. Így a húsvéttal ellentétben karácsony megünneplése majdnem a normális kerékvágásban történhetett meg.

A csantavéri Páduai szent Antal tiszteletére felszentelt templomunkba, a szépen bevált szokásokhoz igazodva, idén is fenyő került, valamint szintén megépítésre került a betlehem, amiből jómagam is kivettem a részem. Amikor befejeződött az éjféli mise, látszott az emberek arcán a megnyugvás, a sóhaj, hogy végre, legalább ezt nem húzta át a vírus.  Meglátogattuk a rokonokat, jókat beszélgettünk és megajándékoztuk egymást. Az óévet családi körben búcsúztattuk, majd az újévet, január 1-én Szűz Mária istenanyaságának és a béke napján Istennek hálát adva és szórakozással töltöttem. A szünet utolsó napjaiban kipihenten és örömmel telve szedtem össze személyes dolgaimat, hiszen tudtam hova megyek és tudtam, hogy egy olyan közösségbe térek vissza, és találkozok újra tagjaival, akikre számítani lehet. Most pedig az iskolapadba visszatérve teljes erőbedobással készülök az előttem álló iskolai időszakban, ugyanis elérkezőnek látszik a négy év utáni érettségi és pályaválasztás.

Huszár Ádám

 
<< Start < Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Weiter > Ende >>

Seite 4 von 74