Datum

Link

 

 

Támogató BETHLEN GÁBOR Alapitvány

 

 

Home Vijesti
Hirek
Középiskolások látogatása Drucken E-Mail
Freitag, den 12. November 2021 um 09:20 Uhr

Az elmúlt hónap folyamán váratlan vendégeink voltak, akik látogatásukkal megleptek bennünket. Dositej Obradović iskola diákjai hitoktatójukkal látogatásukat tették oktatói és nevelői intézetünkben. A vendégcsapatot Miocs József igazgató fogadta. A Paulinum előterében látható nagy freskó előtt látta őket vendégül, amely szent Pál apostol damaszkuszi úton való megtérését ábrázolja. Az igazgató röviden felvázolta a gimnázium történetét, kitérve, hogy azóta sok változáson ment végbe, és ma már lányok is részt vehetnek az oktatáson. Ezután végig vezette őket az épületben, ahol megmutatta a könyvtárat, ahol nem csak a szükséges olvasmányok találhatók, hanem a tankönyvek is, amelyek minden diák számára biztosítva vannak. Utána a tanárit, majd az előadótermeket, ahol az oktatás a társadalmi-nyelvi tervnek megfelelően folyik, és a kérdésükre válaszolva az angol nyelv is az oktatás szerves része. Végül pedig a kápolnába fáradtak, amely az intézet névadója és egyházmegyénk védőszentje után szent Pál tiszteletére van felszentelve.

 
Avilai Szent Teréz Drucken E-Mail
Freitag, den 12. November 2021 um 08:58 Uhr

A jelenleg ismert emberi történelmet szemügyre véve megfigyelhetjük, hogy az ember alkotta településekben a vallási célokat szolgáló építmények fontos helyet foglaltak el. Az Isten háza kimagaslik az emberek lakásai közül, mert míg ezekben a földiekért, addig abban a mennyeiekért szorgoskodunk. A választott nép miután Józsué vezetésével elfoglalta az ígéret földjét azon volt, hogy a szövetség ládájának biztos és méltó helyett biztosítson. Dávid király annak reményében, hogy ő építethet templomot Istennek, megkezdte az ehhez szükséges forrásokat gyűjteni. A templom azonban fia, Salamon király révén épült fel és lett felszentelve. A templom dedikációjáról (a latin dedico szóból ered, amely 'Istennek szentel' jelent) alkalom adtán mindig ünnepélyesen megemlékeztek. Ez nem változott korunkban sem. A szabadkai székesegyház felszentelésének évfordulója október 14-én volt. Ezen a napon a Szabadkai egyházmegye megyéspüspöke Slavko Večerin a város plébánosaival a katedrálisban (a megnevezés eredete a katedra – tanítói szék, amely mára az apostoli jogfolytonosság jelképe) ünnepi szentmisét mutatott be. A szabadkai székesegyház a XVI. századi ismert Avilai Teréz spanyol karmelita szent tiszteletére lett felszentelve, aki egyben Szabadka város védőszentje. A templombúcsú október 15-én volt, amely napon a plébános ünnepi szentmisét Stjepan Beretić plébános mutatott be. Az ünnepi templomszentelési megemlékező és a búcsú szentmiséken mi is jelen voltunk, és segédkeztünk az oltárszolgálat ellátásban.

 
Püspöki konferenciák titkárai a Paulinumban Drucken E-Mail
Mittwoch, den 27. Oktober 2021 um 09:50 Uhr

Az első püspöki konferenciák titkárai találkozó megszervezésére 2017-ben került sor, amelynek ötletgazdája és házadója az osztrák konferencia volt. Idén október 7. és 8. között ötödik alkalommal lett megtartva Közép-Európa országainak püspökkari titkárai találkozója, amely kezdeményezője a szerbiai katolikus püspöki konferencia elnöke Német László SVD nagybecskereki püspök volt. Az esemény megtartására Szabadkán került sor az Augusztiniánumban „A kultúrák egysége és sokfélesége az Egyházban” cím alatt. A találkozón szerbiát ft. Pastyik Róbert képviselte, aki egyben e szervezet főtitkára. A konferencián jelen voltak Tóth Tamás, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára, Peter Schipka, az osztrák püspöki konferencia titkára, Beate Gilles, a német püspöki konferencia titkára, továbbá vettek Albánia, Bosznia-Hercegovina, Horvátország püspöki konferenciáinak titkárai, valamint online utón képviseltették magukat Szlovénia és Románia titkárai. Október 7-én közös szentmisét mutattak be a Paulinum Gimnázium és Szeminárium kápolnájában, amelyet Német László SVD nagybecskereki püspök, az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa (CCEE) első alelnöke mutatott be.

 
Megemlékezés az Aradi vértanúkról Drucken E-Mail
Mittwoch, den 27. Oktober 2021 um 09:43 Uhr

A magunk mögött tudható évszázadok taglalta emberi történelem nem múlt el, hogy azt háború sötétsége ne árnyékolta és nemzeteket borított feketébe. Az 1789-es francia forradalom eszméi a bukást az elégedetlenekben és elnyomottakban túlélve tovább tartották lázban az embereket, és éltették a változás szelét. Nem kellett sokáig várnia, mire a francia nemzet határait meghaladva az elégedetlen európai nemzetek szikráját lángra lobbantotta az egyenlőség, szabadság, testvériség zászlai alatt. A magyar nemzet vitorláit a XIX. századi események szelei is magukkal ragadták, amely a tragikus bukás ellenére emlékezetét az 1848-49-es szabadságharc címén örökre olyannyira beleírta a magyar nép köztudatába, hogy a kezdetek óta, még a megtorlás első éveiben sem feledkezett meg nemzete elesett hőseiről. A hősökről való megemlékezés október 6-a, mert ezen a napon lettek 1849-ben Aradon kivégezve a magyar katonai vezetőség 13 magas beosztású honvédtisztjei. Ezért tartják a délvidéki magyarok minden esztendőben ezen a napon szentmisével összekapcsolva a kegyelet adó megemlékezést Eleméren, ugyanis itt nyugszik családi kriptában Kis Ernő, az aradi vértanuk egyike. Ebben az esztendőben a szentmisét Dr. Német László nagybecskereki püspök celebrálta. Vele együtt misézett Msgr. Miocs József  a Paulinum rektora és dr. Szöllősi Tibor  temerini plébános, aki a szentbeszédet mondta a számos politikai képviselő előtt. Az oltárszolgálatot a bánáti paulinisták adták.

 
30 éves a KODDE Drucken E-Mail
Mittwoch, den 27. Oktober 2021 um 09:29 Uhr

Idén ünnepelte szeptemberben a Kosztolányi Dezső Diáksegélyező Egyesület (KODDE) a harminc éves fennállását, amelyet eredetileg 2020-ban terveztek, ám a Covid-19 okozta világjárvány miatti előírások fényében ezt halasztani kellett. A megemlékezésnek a Szabadkai Városháza adott helyet a díszteremben, ahol Krmpotity Bacsó Gabriella, a KODDE elnöke nyitotta meg az ünnepséget, amelyen az elmúlt évtizedekre tekintettek vissza számot adva sikereikről. A rendezvény keretében dr. Pásztor Bálint szabadkai képviselő-testület elnöke ünnepi beszédet mondott, amelyben megemlítette, hogy egykoron ő maga is támogatott diák volt. A program keretében közreműködtek a Csáth Géza – Művészbaráti Kör szavalói és a Szabadkai Zeneiskola jelenlegi támogatott diákjai. A 30 éves működésük alatt számos vajdasági magyar diákot segélyeztek mind anyagi és más juttatások révén, így segítve őket tanulmányaik folytatásában.

Ezen diáksegélyző szervezet fennállása alatt a Paulinum Gimnázium diákjairól sem feledkezett meg, és hozzájárult tanulmányi útjaik egyengetéséhez, így segítvén elő értékes szakemberek képzését, akik itthon teljesítenek szolgálatot a magyarság megsegítésére. Ezért hálás köszönettel tartozunk az egyesület tagjainak, akik felelős munkájukat végzik, és minden egyes támogatóiknak, akik ezt lehetővé teszik.

 
75 éves a Hét Nap Drucken E-Mail
Mittwoch, den 27. Oktober 2021 um 09:23 Uhr

A kommunikáció, mint információ közlés mindig fontos és meghatározó szerepet foglalt el a történelem formálásában. Ez még inkább állítható a mai digitalizált és globális világról, amely még inkább igényli az azonnali adat eljuttatását a végső felhasználóhoz. Mára már tájékoztató eszközök hálózata szövi át mindennapi életünket, és látnak el bennünket, ill. tesznek naprakésszé világi és hazai hírek terén. Mind ez mellet nem is kell külön említeni, hogy milyen meghatározó hatást fejtenek ki az ember környezetére és mindennapi életére. Idén ünnepelte a Hét Nap hetilap szerkesztősége a 75 éven át tartó működését. 1946. április 5-én jelent meg a Hét Nap első száma, és azóta töretlenül látta el hírekkel a vajdasági magyarságot. Fennállásnak 75. évének alkalmából tartott ünnepen megemlékeztek a jelenlegi és egykori munkatársak az elmúlt évtizedek küzdelmes és vidám pillanatairól, továbbá ezen okból külön ünnepi számot adtak ki. A 90-es években, amikor bekövetkezett a rendszerváltás  a hazai sajtó megnyílt az egyházi élet eseményei felé. Dudás Károly, az akkori főszerkesztő vette fel elsőnek a kapcsolatot az Egyházzal. Attól kezdve az elmúlt évtizedekre visszamenőleg a szerkesztőség az intézményünk jelentősebb eseményeit és beiratkozási felhívásait rendszeresen közli. A jelenlegi főszerkesztővel, László Edittel ezen együttműködés nem szünt meg, hanem még inkább elmélyült.  Köszönjük a több évtizedes megértést és együttműködést, és gratulálunk a szerkesztőségnek.

 
Kétnapos tanulmányúton voltunk (Folytatás) Drucken E-Mail
Donnerstag, den 14. Oktober 2021 um 10:10 Uhr

Az Andrejevne kirándulóhelyen fellelhető Ceptor szállodában töltött éjszaka és reggeli után 8,30-kor folytattuk az élményekkel teli tanulmányutat. Miután még egyszer megcsodáltuk a Tarcal-hegység csodás erdős környezetét, felszálltunk az autóbuszra, és a megadott úti cél következő színhelyére a karlocai Béke kápolnához mentünk. Itt meghallgattuk Olajos Anna idegenvezetőnk történelmi ismertetését. Karlócán jelentős történelmi események zajlottak. Savoyai Jenő herceg, a keresztény sereg főparancsnok miután fegyverszünetet kötött a szultán megbízottaival, a tárgyalások novemberben megkezdődtek, és maga a békeszerződés 1699. január 26-án I. Lipót által meg lett erősítve.

A továbbiakban utunk a XIII. századi Krušedol kolostor felé vezetett. A férfi rendház kellemes természeti környezetben helyezkedik el igencsak nagy területen. Itt lelhető fel a szerb pravoszláv Branković család, valamint két patriárka sírhelye is. A kolostor templomának falait 16.századból eredő bibliai eseményeket ábrázoló ikonok és festmények borítják.

Dél is elmúlt már, amikor elértük következő állomásunkat, a sokat megélt Grgeteg női kolostort, amely 1683 -tól egészen 1699- ig tartó periódusban több alkalommal leégett és teljesen elnéptelenedett. I. Lipót adományozta oda Ézsaiás Đakovićnak 1708-ban, amikor is újjáépítették.

Belgrádba érve miután a Mikan étteremben ebéddel meg lettünk vendégelve, utunkat városnézéssel folytattuk. A Kalemegdan és az elénk tárulkozó őszbe boruló főváros teljesen elbűvölt. Idegenvezetőnk fáradhatatlanul mesélte nekünk a hely történelmét és érdekességeit. Élményeink megörökítése és kis pihenő után tovább haladtunk a zimonyi várhoz. Itt már csoportunk fáradtan és csendben vette tudomásul, hogy utolsó állomásunkhoz értünk.

Utunk fél kilenckor vette végét, amikor beértünk a Paulinum Katolikus Gimnázium elé. Tanulmányutunk az élményeken kívül nagy tapasztalatokkal szolgált, hiszen a mai online világban, amikor minden egy kattintástól van tőlünk, ezzel szemben az, hogy élőben tekinthetjük meg ezeket a helyeket, mindenféleképpen helyettesíthetetlen. Élményeinket magunkkal visszük, és betesszük úti tarisznyánkba kedves emlékként.

Hálával tartozunk a Tartományi Képviselőház elnökének és a Tartományi Oktatási titkárnak és munkatársaiknak, valamint mindazoknak akik közreműködtek és segítettek a tanulmányút kivitelezésében, amely számunkra felejthetetlen marad.

 
Kétnapos tanulmányúton voltunk Drucken E-Mail
Donnerstag, den 14. Oktober 2021 um 08:26 Uhr

A szabadkai Pauliunum Püspökségi Klasszikus Gimnázium és Kollégium tanulói és tanárai szeptember 27-én és 28-án egy kétnapos tanulmányi kiránduláson vettek részt Újvidéken és Belgrádban. Az utazás Pásztor István, a tartományi képviselőház és a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, valamint Szakállas Zsolt tartományi oktatási titkár közreműködésével valósult meg.

A paulinisták és tanáraik az indulás előtt a gimnáziumban gyülekeztek. Az eső egy kissé megnehezítette az autóbuszba való beszállást és bepakolást, ám mindez nem szegte kedvüket. A kirándulás további részében szerencsére az időjárás is kedvezett az utazóknak. A tanulmányi út első állomása az újvidéki székhelyű tartományi képviselőház épülete volt. Szakállas Zsolt tartományi oktatási titkár, valamint az oktatási titkárság munkatársai fogadták a csapatot. A képviselők klubjában elköltött reggeli után a diákokat és tanáraikat körbevezették a képviselőház helyiségeiben. A többi között megtekintették az ülésteremet, a fogadótermet, a tárgyalótermet, valamint a képviselőház elnökének kabinetét is. Emellett az épület történetéről is többet megtudhattak.

A kiránduláson Olajos Anna idegenvezető kalauzolta el a csapatot egy-egy helyszínre. A képviselőházban tett látogatás után egy rövid séta következett Újvidék szűkebb központjában. A Paulinum diákjai és tanárai elsőként a Mária neve-templomot nézték meg, ahol Zsellér Attila plébános fogadta őket. A székváros szívében található római katolikus templomról is sok újdonságot megtudhattak. Péládul azt is, hogy az újvidékiek tévesen gyakran katedrálisnak nevezik az épületet. Ezután a csapat Szent György ortodox templomba is betért. A program további részében a csoport Vajdasági Múzeumba is ellátogatott. A diákok és a tanárok az intézmény állandó kiállítsát tekintették meg. A tanulók nagyon érdekesnek találták a tárlatot, hiszen a régészeti leletek segítségével betekintést nyerhettek abba is, hogy miként éltek elődeink a kőkorszakban és a bronzkorban Vajdaság területén. Ezenkívül az ókori Róma idejéből származó tárgyak, valamint a középkori leletek is tetszettek nekik. A kiállításnak emellett volt egy történelmi és néprajzi része is, amely ugyanúgy érdekesnek bizonyult a csapat számára.

A későbbiek folyamán a csoport a Vajdaság Erdei Közvállalat kátyi éttermében, festői környezetben ebédelt. Ezután az idegenvezető segítségével a péterváradi erődöt is körbejárták. A történelmi áttekintés után végigsétáltak a várfalak között, majd az óratoronyhoz is felmenetek. A a tanulmányút első napjának végállomása a Pétervárad óvárosában található Szent György római katolikus templomnál volt. A Paulinum diákjai és tanárai a Ceptor szállodában töltötték az éjszakát az Andrejevne kirándulóhelyen.

 

Agárdi Brigitta

 
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus – Budapest Drucken E-Mail
Dienstag, den 12. Oktober 2021 um 10:25 Uhr

Az elmúlt hónapban Magyarország a keresztény világ figyelmébe került. Szeptember 5–12. között került sor az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus megtartására, amelyet eredetileg 2020-ban szándékoztak megtartani, de a vírusjárvány miatt el lett halasztva. A magyar történelemben második alkalommal lett megrendezve a NEK - Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus. Első alkalommal 1938 májusában 25-29. között tartották a 34. Eucharisztikus Világkongresszust, amely során istentiszteletek, kongresszusi ülések, pompás körmenetek és hajós felvonulás révén kívánták bizonyítani a magyar katolikus egyház erejét és a világegyházzal való egységét. Az eucharisztikus kongresszusok megálmodója egy dél-franciaországi Emilia Tamisier nevezetű asszony volt, aki kezdetben zarándoklatokat szervezett az Eucharisztia jegyében. Első alkalommal 1874 júniusában szervezett ilyen jelegű eseményt Avignonba, majd egy hónappal később Arsba, Vianney Szent János egykori szolgálati helyére. Egy évre rá Douaiba gyűltek össze Tamisier asszony felhívására, ahol már viszont ötvenezer hívő és öt püspök is részt vett a zarándoklaton. A sikert látva arra az elhatározásra jutottak, hogy a zarándoklatokat minden évben megtartják, s külön kongresszussal zárják le őket. Így került sor 1875 szeptemberében az első nemzeti eucharisztikus kongresszusra Faverney-ben. 1881-től pedig megkezdték az egyhetes nemzetközi rendezvényeket, amelyeken a katolikus egyház tanítása szerint az oltáriszentségben jelen lévő Jézus Krisztust hirdetik és ünneplik. A múlt hónapban Magyarországon megtartott ily jellegű egy hetes eseményen a hívek számos liturgikus rendezvényeken, valamint előadásokon, közéleti hírességek tanúságtételein, koncerteken és családi kézműves foglalkozásokon vehettek részt. Mi a Paulinum közössége is lelkileg felkészültünk, és ájtatoságokkal és elmélkedéssel hangolódtunk erre a nagy eseményre. Intézetünkből dr. Czékus Géza vett részt, aki mint segítő volt jelen. Mi bár mindannyian nem lehettünk jelen, ennek ellenére követtük az eseményeket a világhálón megosztott hírtudósítások révén, és hallgattuk meg utólag diáktársaink élménybeszámolóikat. Az 5. napon, szeptember 9-én 19: 00 - 21: 00 között a Szent István-bazilikában közösségek szentségimádása lett megtartva. Ebben az időpontban mi is elvonultunk az intézetünk kápolnájába, ahol a kihelyezett szentség előtt  imádkoztunk. Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust Budapesten a Hősök terén Ferenc pápa által bemutatott ünnepi szentmise zárta.

 
Végső tiszteletünket adtuk † Egeresi Sándornak Drucken E-Mail
Mittwoch, den 22. September 2021 um 12:49 Uhr

Élete 57. évében fejezte be földi pályáját Egeresi Sándor. Amikor értesültünk halála híréről, akkor a Paulinum kápolnájában gyászmisét tartottunk leki üdvéért és megemlékeztünk jóságáról, amelyet intézetünk iránt tanúsított. E földi hat évtized kitartó és küzdelmes munka eredményes és gyümölcsöző. 1964-ben látott napvilágot Topolyán, ahol felcseperedvén az általános és a középiskolai tanulmányait végezte el. Alap tanulmányai után továbbképzését az Újvidéki Egyetem Jogi Karán folytatta, ahol jogi diplomát szerzett. Huszonévesen kezdte meg politikai pályafutását, amely során számos kimagasló posztot töltött be. 1996–2000 között a Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza kisebbségi bizottságának elnöke. 2000–2008 között a Tartományi Parlament alelnöke volt. 2008-ban a Tisztelt Ház elnökévé választották. 2008–2012 között a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke volt, ezen utóbbinak, amely 1994-ben lett megalapítva, egyik alapító tagja és kezdettől fogva vezető tisztségviselője. Mindezen tisztségek mellett a béke jegyében az egység és békesség érdekében az 1990-es évek elején zajló háborús időszakban több háborúellenes megmozdulást szervezett. A nemzetek közti egyetértés és béke előmozdításnak és megteremtésének érdekében összejöveteleket szervezett. Ennek eredménye a nemzetközi toleranciatáborok, amelyek ötletgazdája ként a regionális toleranciaközpont létrehozója szülővárosában. A politikai munkáságának csúcsa a csúrogi emlékmű felállítása, ahol a magyar és szerb elnökök később leróták tiszteletüket.

Alelnöki tisztsége során vette fel a kapcsolatot intézetünk vezetőségével és megtartotta elnöki mandátuma idején. A Paulinum Gimnáziumban és Szemináriumban (Kollégium) több alkalommal is látogatását tette. Egyik alkalommal előadást tartott a diákoknak, amely során buzdította őket a kitartó tanulásra, ami a végén meghozza eredményét. A megtett látogatások során látta és megtapasztalta a hiányoságokat, amelyek korrigálására támogatását adta. Az intézet oktatási felszerelésének korszerűsítését segítette. Közbenjárásának köszönhetően a régi iskolapadok és székek mindegyik osztályban ki lettek cserélve újakra,  valamint a tanári és a fogadó kárpitozot székekkel lettek felújítva. Ő kezdeményezte az intézet éves szinten való humanitárius segélyben való ellátását, amely élelmi szerekből állt. Továbbá elősegítette és lehetővé tette az iskolai tanulmányutak megvalósítását. Leginkább a karácsonyi ünnepkör idején látogatott hozzánk, és ekkor jelentette be a fent említett támogatásokat. A diákok ilyenkor mindig alkalmi műsorral kedveskedtek neki, ő pedig meghatott szívvel és szavakkal hálálta meg a fogadást.

Földi maradványainak elhelyezésére szülővárosa temetőjében került sor szeptember 7-én, amelyen msgr. Miocs József a Paulinum igazgatója is jelen volt, és a helybeli plébános Szakály József vezetésével együtt végezték a temetési szertartást.

Adj Uram örök nyugalmat neki!

 
<< Start < Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Weiter > Ende >>

Seite 1 von 74