Datum

Link

 

 

Támogató BETHLEN GÁBOR Alapitvány

 

 

Home Vijesti
Hirek
Ádvent Drucken E-Mail
Freitag, den 27. November 2020 um 12:43 Uhr

Az idei évben november 22-én van Krisztus Király vasárnapja, amellyel elkezdődik az évközi 34. hét, ami egyben az utolsó hét ebben az egyházi évben. Ez a hét után belépünk az ádventbe, amivel egyszerre megkezdődik az új egyházi év is. Az ádvent szó latin eredetű, ami szó szerint (ad+venio) az érkezésig jelentéssel bír. Ám a várakozás szó is teljesen megfelelő az ádventi időszak kifejezésére. Várakozunk Megváltónk érkezésére, amelyet december 24.-ről 25.-re virradó éjszaka ünneplünk. Karácsony ünnepét megelőzi egy hosszú felkészülési időszak, amikor magunkba szállunk, és a lelki dolgokra fókuszálunk. Ez a magunkba szállás azonban ne azt jelentse, hogy teljesen elfordulunk a külvilágtól és a többi embertől, hanem hogy fontoljuk meg tetteinket, vizsgáljuk meg a lelkiismeretünket, ügyeljünk embertársainkra és saját magunkra is. A bűnbánatot jelzi számunkra az a három lila színű gyertya is, amit az ádventi koszorúnkra helyezünk még az ünnepkör kezdetén. Ám a negyedik gyertya nem lila, hanem rózsaszín, amit a harmadik ádventi héten gyújtunk meg. A rózsaszín az öröm színe, a harmadik hét fénye szeretné tudatni velünk, hogy már nincs messze a Megváltó, már nem kell sokáig várakozni.

Az ádventi időben sok helyen fennáll még a hajnali misék (Rorate) megülése. A hajnali mise szép üzenetet hordoz magában. Hajnalban felkelni, amikor még sokan alszanak, meghozni ezt a kis áldozatot, hogy találkozzunk az oltári szentségben jelenlevő Krisztussal. Már maga az odavezető út az, hogy sötétben indulunk a misére, ám amikor kijövünk a templomból már világos van, egy olyan mély üzenetet hordoz magában, hogy Istennel a világ sötétségéből és bűnéből az örök világosságra tudunk eljutni. Ezt a világosságot jelzi az egyre nagyobb fény az ádventi koszorún is, ami bevilágítja a hajnalt és az egyetlen fényt hirdeti, magát Jézus Krisztust.

Ezekkel a gondolatokkal kívánok önöknek kegyelmekben gazdag és lelki megújulással teli karácsonyi előkészületet.

Huszár Ádám

 
Krisztus Király ünnepe Drucken E-Mail
Freitag, den 27. November 2020 um 12:36 Uhr

Krisztus Király ünnepe az egyházi év lezárása (a liturgiai év utolsó vasárnapja). Ilyenkor a hívek Jézus Krisztushoz, mint a mindenség királyához imádkoznak. XIII. Leó pápa az 1900-as Jubileumi év alkalmából a 20. századi királynak hirdette ki a Megváltót, a lelkek Királyát, Krisztus Királyt. Az ünnepet IX. Piusz pápa erősítette meg 1925-ben, amely az első keresztényekig visszavezethető. A Szent Pál apostolnak a filippieknek írt leveléből idézet himnusz a dicsőséges Krisztus méltóságát a megkoronázás jellegzetes mozzanataival írja le:

”Isten felmagasztalta, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, s minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr.“ (Fil 2,9–11)

Az ünnepet 1969-ig október utolsó vasárnapján ülték meg, de az új liturgiai naptár szerint a dátum megváltozott, és november utolsó vasárnapjára helyezték át. Ezen a napon Jézus Krisztust, Isten egyszülött Fiát ünnepeljük, mint a Lelkek királyát. Ő a kereszt áldozathozatalával mutatta meg isteni mivoltját és szeretetét az emberek felé, mint megváltó.

Jézus Krisztus a földi életében azon tevékenykedett, hogy másokon segítsen és megmentsen, és az üdvösségre vezesse, mint király. Ő az, aki mindig minden bűnbánónak megbocsát, csakhogy megnyerje magának és a „paradicsomba” vezesse.

Az ó- és újszövetségben számos prófécia szól az eljövendő királyról, a béke fejedelméről, akinek uralmát a béke és a szeretet jellemez:

„Napjaiban az igazságosság virágzik, a béke teljessége, amíg csak el nem tűnik a hold. Uralkodni fog tengertől tengerig, a nagy folyótól a föld határáig.“ (Zsolt 72,7–8)

„Messzire kiterjed majd uralma, és a békének nem lesz vége Dávid trónján és királyságában, amelyet megerősít és megszilárdít a jog és az igazság által. Mostantól mindörökké ezt teszi a Seregek Urának féltő szeretete.“ (Iz 9,6)

Ezzel a könyörgéssel fordulunk Hozzá: „Mindenható Istenünk, te öröktől fogva úgy határoztál, hogy szeretett Fiadban, a mindenség Királyában megújítasz mindent. Add, hogy az egész teremtett világ megszabaduljon a bűn szolgaságától, Fölségednek hódoljon, és szüntelenül dicsőítsen téged.

 

Szepesi Albert

 
Új oktatási miniszter, új titkár Drucken E-Mail
Freitag, den 27. November 2020 um 12:32 Uhr

Választások után, egy kormány meglapításakor, mindig megújítják a minisztériumokat és újabb minisztereket neveznek ki. Országunkban a nyár folyamán választások voltak, de a jelenlegi országunk helyzete és a korona vírus miatt, az elmúlt héten került sor a miniszterek kinevezésére. Az eddigi oktatási minisztert most Branko Ružić váltja fel a miniszteri poszton, Vicsek Annamária pedig marad az oktatási államtitkár. Tartományi szinten is cserélődött az oktatási titkár. Nyilas Mihályt Szakállas Zsolt váltja fel a poszton. A Paulinum Gimnázium tanterve és tanmenete az említett két minisztérium utasítása és rendelete szerint működik. A belgrádi minisztérium hagyja jóvá az oktatást, az újvidéki viszont előírja és ellenőrzi az iskola tanítását. A tartományi oktatási titkár a legfőbb felelős a vajdasági iskolákra és így a Paulinumra is. Szakállas Zsolt az elmúlt héten kapta a kinevezést. Ő az újvidéki gimnáziumban érettségizett, utána jogi tanulmányokat folytatott és Berlinben diplomázott. Eddigi munkahelye a Tartományi Kormányban volt, ahol különféle feladatokat látott el, és ebből legtöbbet az Oktatási Titkárságon végzett. Az új oktatási titkárnak gratulálunk a kinevezéséhez és kívánjuk, hogy e felelős tisztséget Isten segítségével végezze mindnyájunk javára.

 
Első negyedév Drucken E-Mail
Freitag, den 27. November 2020 um 12:27 Uhr

A 2020/21-es iskolai tanév folyó év szeptember 1-én kezdetét vette. Azóta két hónap telt el. Az elmúlt héten, november 6-án a gimnázium tanári kara megtartotta a szokásos tantestületi gyűlését, amely az Oktatási Minisztérium előírása szerint, két hónaponként kell tartani. A két hónap, egy – egy negyedévet, illetve fél évet és az év végi gyűlést jelenti. A Paulinum Gimnázium az előírásoknak megfelelően megtartja az előírt gyűléseket. Az előírás szerint az iskola igazgatója vezette és az osztályfőnökök ismertették a tanulók eredményeit. Ezen ülésezések nem csak a diákok tantárgyak kiértékelését célozza, hanem a fegyelmi magatartást is. A napi pontok között voltak elsődlegesen az első osztály diákjai, akik teljesítménye csupán általános felmérés volt, ezzel szembe fegyelmi magatartásuk, amellyel az oktatók meg vannak elégedve, részletes megbeszélésre került, annak érdekében, hogy a tanulók jelenlegi osztályszinti egysége és összetartása megmaradjon. Tanáraink egybehangzóan megállapították, hogy az elkövetkező időkben még többet kell törekedni a jobb eredmények eléréséért, hogy a bizonyítványok átlageredményei a legjobbak legyenek. Ez nemcsak a követelményi szint emelését jelenti, hanem a motiváció felébresztését is tanulóinkban, amely nélkül nem érhető el kimagasló eredmény. A félévig még van idő. Tehát a lehetőség adott az eredmények korrigálására. Hisszük, hogy ez így lesz, hiszen ez nem csak a tanulók feladata és érdeke, hanem a tanároké is.

 
A székesegyház felszentelésének és búcsújának ünnepe Drucken E-Mail
Montag, den 26. Oktober 2020 um 09:11 Uhr

A templomszentelési évfordulóról a plébániák hívő közössége minden esztendőben ünnepélyesen emlékezik meg. Egyházmegyénk főtemploma a szabadkai Avilai Nagy Szent Teréz templom. Itt van a püspöki katedra (tanítói szék, amely szék az apostoli jogfolytonosság jelképe), innen a katedrális elnevezés is. Mivel a templomot Mária Terézia császárnő idejében építették, ezért lett a székesegyház Nagy Szent Teréz tiszteletére szentelve és a város neve is egy időben Mária Terézia (Maria – Theresiopolis) nevét viselte. A szabadkai székesegyház felszentelésének évfordulója és templombúcsúja, október 14. és 15., nemcsak a plébánia ünnepe, hanem az egész egyházmegyéé is, és mivel pedig Avilai Szent Teréz Szabadka város védőszentje, ezért a városé és környéké is. Az ünnepi szentmiséket Beretić Stjepan plébános mutatta be. A templomszentelési megemlékező és a búcsú szentmiséken a paulinista diákok látták el az asszisztenciát, vagyis az oltárszolgálatot, és mindkét alkalommal egy-egy olvasmányt és a hívek könyörgését olvasták a szentmisén.

 
Eltávozott tőlünk egy nagy hivatásgondozó Drucken E-Mail
Montag, den 26. Oktober 2020 um 09:09 Uhr

Ft. KIRÁLY TIBOR atya október 17-én éjjel, életének 57., papságának 32. évében, földi zarándokéletét váratlanul felcserélte az örökkévalóval. Tibor atya az általános iskola után a Paulinum Püspökségi Klasszikus Gimnáziumban érettségizett. Teológiai tanulmányait a Gyakovói Hittudományi Főiskolán fejezte be. Pappá szentelte  Csókán 1988-ban Msgr. Huzsvár László megyéspüspök. Lelkipásztori tevékenységét Versecen kezdte, majd számos plébánián szolgálta a híveket, mint segédlelkész, plébániai kormányzó és plébános.  1989-től hivatásgondozással bízza meg a főpásztor, melyet lelkiismeretesen végzett haláláig. 1999-ben szentszéki bíró, 2000-ben a Liturgikus és a Családgondozó bizottság tagja, 2007-ben pedig ügyészi kinevezést kap. Utolsó lelkipásztori helye Padé volt és a környékbeli leányegyházak. Sajnos, a koronavírus végett a gyászmise elmaradt.  Temetésére a gyászszertartás után, a  Feketetói temetőben került sor, ahol örök nyugalomra helyezték. A szertartást az egyházmegye főpásztora Msgr. Német László püspök végezte számos paptestvérével és a hívek sokaságával, akik részvételükkel megadták méltó és hálaadó tiszteletüket áldozatkész lelkipásztoruknak. Isten nyugosztalja!

 
Október Mária hónapja Drucken E-Mail
Montag, den 26. Oktober 2020 um 09:06 Uhr

A hét szentségről mindannyian hallottunk, és van tudásunk róluk. A szentelményekről ellenben annál kevésbé. Egyáltalán mik is a szentelmények és miben is különböznek a szentségektől? A szentségekről vallja a Katolikus Egyház, hogy azok Jézus által alapított jelek, amelyek Isten ingyenes ajándékát, kegyelmét adják az embernek. Emellett azonban van az emberi életnek számos területe, ahol – bár Jézus nem kapcsolt hozzá külön szentséget – Isten jelen van, cselekszik, az ember pedig érzi az ő ingyenes ajándékának, segítségének a szükségét. Ilyenkor lépnek működésbe a szentelmények, amelyek hasonlóak a szentségekhez: van bennük valamiféle „jel”, amit látunk, érzékelünk, de tudjuk, hogy az igazi történés már lelki szinten játszódik le. A szentelményeket nem Jézus, hanem az Egyház alapította, hogy a keresztény ember így is közelebb lehessen Istenhez, segítségét még jobban megtapasztalhassa az életében. A legismertebb szentelmények: a szenteltvíz, a rózsafüzér, a gyertya vagy más vallásos tárgy megáldása, Balázs-áldás, házszentelés, kenyérszentelés, hamvazószerdán a hamvazkodás, életünk végén a temetés. Ezen szentelmények közül október hónapban különös képpen minden nap végzi a hívő világ a rózsafűzért. Történészek állítják, hogy a rózsafüzér eredete a 9. századi Írországban van. Abban az időben, ahogy ma is, a 150 zsoltárt tartalmazó Zsoltárok könyve nagyon fontos imakönyv volt a szerzetesek körében. A szerzetesek és a papi klérus tagjai is, órákon keresztül recitálták ezeket a zsoltárokat. A kolostor környékén élő emberek csodálták és tisztelték ezt az állhatatos imádkozási szokást, de mivel sem olvasni nem tudtak, sem megjegyezni a hosszú zsoltárokat, így bánatukra, ők nem gyakorolhatták ezt az imaformát. Egy ír szerzetes indítványozta a kolostor környékén élő embereknek, hogy imádkozhatnának a 150 zsoltár helyett 150 Miatyánkot, s hogy számolni tudják az imákat, tegyenek egy erszénybe 150 kavicsot. Végül egy kis zsinór terjedt el, melyre 50 darab kisebb fadarabot kötöttek rá. Damiáni Szt. Péter (+ 1072) említést tesz arról, hogy ehhez az imaformához elkezdték hozzáadni az Angyali üdvözletet (Lk 1,28). Végül az Angyali üdvözlet átvette az 50 Miatyánk helyét. Néhány középkori teológus a 150 zsoltárt Jézus Krisztus életének, halálának és feltámadásának elfátyolozott titkainak tartotta. Összeállították ennek megfelelően "A mi Urunk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus zsoltároskönyvé"-t. Ennek példáján Máriának is állítottak össze egy ilyen zsoltárkönyvet, de 150 dicséret helyett 50 dicséretet számoltak, és ezt hívták "rosarium"-nak (rózsakertnek). 1208-ban megjelenik a Szűzanya Szent Domonkosnak, és mint új és hathatós fegyvert ajánlja neki a rózsafüzért. Domonkos "feléleszti és elterjeszti" rendjében, és a rendhez közelállók között a rózsafüzért, majd a rendeken keresztül elterjed a Nyugati Egyházban. Kr. u. 1700. Montfort Szent Lajos megírja azt a leggyakoribb titok-csoportot, amelyet ma is használunk. II. János Pál pápa a hagyományos, örvendetes, fájdalmas és dicsőséges rózsafüzérhez 2002 októberében hozzá adatt világosság rózsafűzérét. Október hónapban, Mária hónapában a Paulinumban minden este imádkoztuk a rózsafűzért.

 
Az eleméri megemlékezésen Drucken E-Mail
Mittwoch, den 21. Oktober 2020 um 11:59 Uhr

Az 1848/49-es szabadságharc a magyar nemzet számára kudarccal zárult. A katonai vezetőség 13 magas beosztású honvédtisztjeit, név szerint Knezity Károlyt, Nagysándor Józsefet, Damjanich Jánost, Aulich Lajost, Lahner Györgyöt, Poeltenberg Ernőt, Leiningen-Westerburg Károlyt, Török Ignácot, Vécsey Károlyt, Kiss Ernőt, Schweidel Józsefet, Dessewffy Arisztidot és Lázár Vilmost Aradon 1849. október 6-án kivégezték. Az Aradi vértanúk közül a délvidéki származású Kiss Ernőt később a Kiss család által 1845-ben építettet eleméri Szt. Ágoston templom alatti kriptába helyezték el örök nyugalomra. Október 6-a a magyarok nemzeti gyásznapja, ezért minden esztendőben ezen a napon a Vajdasági Magyar Szövetség és Nemzeti Tanács szervezésében  tartják a délvidéki magyarok szentmisével összekapcsolva a kegyelet adó megemlékezést Eleméren. Ebben az esztendőben a szentmisét dr. Német László nagybecskereki püspök celebrálta és tartotta a szentbeszédet a számos politikai és diplomáciai képviselők előtt. Vele együtt misézett msgr. Miocs József  a Paulinum rektora és msgr. Erhard Róbert újvidéki plébános. Az asszisztenciát a bánáti paulinisták, Ördög Valentin és Kiss Szebasztián adták. A szentmise után alkalmi műsorra került sor a templom udvarában. A mellszobor koszorúzása után a szentély alatt található sírhelynél elhelyezték a kegyeleti koszorúkat és virágokat.

 
Szent Ferenc ünnepén Drucken E-Mail
Mittwoch, den 21. Oktober 2020 um 11:49 Uhr

A nyugati keresztény világ első rendalapítója Szent Benedek. A VI. században alapított szemlélődő rend alapítójuk után bencéseknek lettek elnevezve. Hosszú idő után a következő korszakalkotók és meghatározók a koldulórendek voltak. Az első fő ilyen jellegű rend a XIII. században jelent meg, amelyet Assisi Szent Ferenc alapított. A rend alapítójuk után a ferences megnevezést kapta, ezen kívül még ismert megjelölésük a sarutlanok. A római katolikus naptárban október 4-én van Szent Ferenc emléknapja. Életrajzában olvashatjuk, hogy ifjúságát és életmódját a lovagi eszmények, a világi javak és a hírnév szerzés jellemezte. Tehát nem véletlen, hogy az Assisi és Perugia közt dúló háború idején katonaként szolgál, amely számára fogságba eséssel zárult. Itt érzi át és érinti meg bensőjét a múlandóság, aminek következtében szabadulása után figyelme az égiek felé irányul. Hisszük és valljuk, hogy az Egyházat a Szentlélek vezeti, és ez a történelemben meg is nyilvánul. Ilyen megnyilvánulásról van szó Szent Ferenc esetében, aki éppen akkor kapja meg küldetését a San Damiano-templomban misztikus élményben, amikor az Egyház válságot szenved. Hátralevő életét Krisztusnak való teljes önátadás és a kapott küldetés jellemezte: „Ferenc, menj, és javítsd meg omladozó házamat!”, amelyet az Egyházra és a lélek templomára vonatkoztatott. 1226. október 3-án a Porciunkulában hunyt el. Minden rend az alapítójáról különösképpen megemlékezik. Az elmúlt években rendszeresen részt vettünk a szabadkai ferences templomban az esti ünnepi szentmisén, amelynek keretében megemlékeztek Szent Ferenc elhalálozásáról. Idén az ünnepi misén vettünk részt elöljáróinkkal.

 
Látogatásban a Tartományi Titkárságról Drucken E-Mail
Mittwoch, den 14. Oktober 2020 um 08:31 Uhr

Az elmúlt héten iskolánkban látogatást tett a Tartományi Oktatási altitkár. A Tartományi Oktatási felelőssel az iskola igazgatóságnak tagjai beszélgettek az iskola működéséről, főleg a tanmentről és a tantervekről, melyek az iskola működését biztosítják. A titkár helyettes látogatása alkalmával találkozott a tanulókkal is, akik zene számokkal lepték meg a kedves vendéget. A látogatás közös társalgással fejeződött be.

 
<< Start < Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Weiter > Ende >>

Seite 5 von 73