Date

Link

Home
Hirek


Veni Sancte Print E-mail
Monday, 10 September 2018 10:57

A Szentlélek kiáradásának történetét az Apostolok Cselekedetei örökítette meg, amely szerint miután az apostolokat a Szentlélek eltöltötte, mindenki a saját nyelvén hirdette az örömhírt, és tett tanúságot Isten művéről. Az Isten hit hozta létre az egységet és ezáltal született meg pünkösdkor az Egyház. Ettől kezdve az Egyház minden egyes jeles esemény idején a Szentlelket hívja segítségül. Folyó hó 3-án a Paulinum Gimnáziumban és Szemináriumban tanévnyitó szentmisével kezdetét vette a 2018/19-es iskolatanév. Az ünnepi szentmise a Veni Sancte Spiritus - Jöjj Szentlélek himnusz, amely latin szövegét Stephan Langton canterburyi érsek szerezte a 13. sz. elején, eléneklésével vette kezdetét. Az ünnepi liturgiát az egybegyűlt tanárokkal és diákokkal msgr. Miocs József, a gimnázium igazgatója és a szeminárium rektora ft. Marko Forgić-tyal, a szeminárium lelkészével és Tojzán László prefektussal mutatta be, az énekek viszont mr. ft. Dragan Muharem, kisboszniai plébános révén hangoztak el. Az intézet igazgatója buzdította és bátorította a diákokat, hogy Istenre és tudásra nyitottak legyenek az előttük álló tanévben, és így hitben növekedve és tudásban gazdagodva legyenek egykor az Egyház és társadalom javára.

A mise után az inaugratio (lat. bevezető) következett, amelyen az igazgató hivatalosan is megnyitotta a 2018/2019-es tanévet. Ennek keretében sor került az elsős diákok bemutatására, akiknek taneszközöket tartalmazó szerény csomagokat ajándékozott, továbbá a tanárok és az osztályfőnökök és általuk előadott tantárgyak ismertetése. Idén elbúcsúztunk Zajakov Dániel tanártól, akinek helyét Feró Karolina vette át, így a magyar nyelv oktatását a „B” csoportban (környezet nyelvesek). A tanévnyitó végén az igazgató megköszönte minden megjelent tanár részvételét, és eredményes munkát kívánt mind a tanároknak, mind a diákoknak. A záró szavak után az első osztály diákjai a tanteremben az osztályfőnökükkel, dr. Fehér Tivadarral megtartották az első osztályfőnöki órát.

 
Évzáró Print E-mail
Friday, 20 July 2018 10:26

Tíz hónappal ezelőtt vette kezdetét a 2017/18-as iskolai tanév. Valóban gyorsan elmúlt ezen időszak, vélték ezt mondogatni sokan folyó hó 9-én, szombaton a Paulinum Gimnázium kápolnájában. E napon tanárok, diákok és szülők gyűltek össze intézményünk Szent Pál apostol kápolnájában, hogy együtt adjunk hálát Istennek az elmúlt tanévért. Mint minden egyházi alapítású iskolában szokás, hogy a tanév Isten segítségül hívásával veszi kezdetét, úgy szintén Istennek való hálaadással, úgynevezett hálaadó misével Te Deummal fejeződik be.

A szentmisét gimnáziumunk  igazgatója msgr. Miocs József vezette, aki a szertartás elején mindenek előtt köszöntvén az egybegyűlteket útravalóul a diákoknak intő szavakat intézet. Hangsúlyozta, hogy az itt eltöltött idő alatt szerzett ismereteket kamatoztassák. Az előttük álló nyári szünetben igaz ki kell piheni a szellemi fáradalmakat, de nem szabad engedni a lelki lustaságnak. Az igazgatóval  misézett a szeminárium lelkésze, msgr. Forgić Marko atya és ft. Tojzán László prefektus. A szentmise végén az egybegyűltek elénekelték a Te Deumot, majd a III. osztályból két tanuló, Hegedűs András magyar nyelven és Hatnađ Daniel horvát nyelven záró beszédet mondta. Beszédeikben köszönetet mondtak az elöljáróknak, a tanároknak és minden alkalmazottnak, akik bármily módon hozzájárultak ahhoz, hogy az elmúlt tanévben bárminemű hiányt ne szenvedjenek. Ezt követte szintén két osztálytársuk szereplése. Dér Leó Hálaadó ima című verset szavalta el, Palifrov Stefan viszont gitáron elmélkedő zenét játszott el. Az áldás előtt minden osztály legjobb tanulója Petrovity Ádám (I. osztály), Kiss Tamás ( II. osztály) és Palifrov Stefan (III. osztály) könyvjutalomban részesült. A szentmise befejeztével az első három osztály diákjai szüleikkel hazatértek, addig a tanári kar tagjai a tanáriba ment. Az év végi gyűlésen az igazgató, József atya köszönetet mondott a karnak az éves munkájukért, majd meglett tartva az éves kiértékelés és naplók lezárása. Ezt követte az érettségivel kapcsolatos megbeszélni valók. Ugyanis, bár az érettségi írásbelin már túlestek, az érettségizőink számára tovább folytatódott az a négyéves tanulmányi szakaszt lezáró vizsgaidőszak, amelyen meg kellett mutatniuk, hogy nem tengették el az iskolapadokban itt töltött időt, és készen állnak a felelős és komoly életre.

A szóbeli vizsgák a főtantárgyakból (magyar nyelv, horvát nyelv, német nyelv, latin nyelv és történelem) több napon keresztül tartottak, amelyeket érettségizőink sikeresen zártak. A sikeres érettségi fényében 13-án, szerdán záró bankett keretében sor kerülhetett egy újabb generációtól való búcsúzkodásra. Az igazgató a jelenlevő tanárok és szülők előtt ismertette az érettségizők sikeres eredményeiket, majd külön gratulált nekik, és Isten áldását kérte rájuk, hogy az előttük megnyíló világ kihívásainak keresztény hitünk fényében helyt tudjanak állni, és sikeres életet tudjanak majd egykor Isten előtt felmutatni.

 
Gazdasági kiállításon Print E-mail
Friday, 20 July 2018 10:23

12. alkalommal nyílt meg a Szabadkai Sportcsarnokban a Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásár. Idén 9 ország képviseltette magát 180 képviselőn keresztül. Intézetünk iskolai programja keretében elmentünk, hogy megismerkedhessünk a külföldi és belföldi turisztikai és egyéb más cégek és vállalkozók termékeivel és kínálatával. Egyes standokon kiállított termékekből ízelítő is vehető volt. Továbbá a turisztikai részlegen, amely az idei rendezvény központi témája volt, bővebb tájékoztatók voltak kaphatók az általuk látogatott országokkal és saját országuk történelmi, egyházi és üdülő jelentőséggel rendelkező helységeivel kapcsolatban, így jutván mi is földrajzi ismeretinket bővítő információkhoz.

 
Találkozóra mentünk Print E-mail
Friday, 20 July 2018 10:16

A 2017/18-as tanévet egy külföldi kirándulással zártuk és búcsúztunk. Úti célunk ez alkalommal a horvátországi Gyakovár volt. Itt található a Josip Juraj Strossmayer püspök (szül. 1815- elhuny. 1905) által átépített nagyszeminárium, ahol idén is a szabadkai egyházmegye két növendéke és egykori diákjaink (Tomislav Vojnić és Bogdan Rudinski) folytatják a készülődést a papságra. Megérkezvén ide a vicerektor, Antun Japundžić és egyházmegyénk papnövendékei fogadtak bennünket, majd a nagyszeminárium épületébe vezettek bennünket, amelyet bemutattak.

Az intézmény teázójában a többi papnövendékkel is találkozhattunk, akik itt vízzel és egyéb más szomjoltó frissítőkkel vendégeltek meg. A találkozó és beszélgetés után a horvát történelemben jeleskedő püspökről elnevezett Strossmayer téren átvonulva megcsodálhattuk a modern kor képzőművészeti alkalmi kiállítását, és innen egyenesen szintén a püspök által építetett székesegyházba mentünk, ahol a helyi hívekkel közös szentmisén vettünk részt. Luka Marjanović kanonok úrral együtt miséztek elöljáróink.

Az ünnepi szertartás után a szeminárium elöljárósága nevében Antun atya, Ivan Andrić rektor, aki papi teendők miatt nem lehetet jelen, ennek ellenére jó kívánságai mellett ebéddel vendégelt meg bennünket, amelynek elfogyasztása után a város nevezetességeinek a megtekintése következett. Legelőször a püspöki palotát, majd a Szent Péter székesegyházat tekintettük meg, amely a keleti egyházzal való ökumenizmus jegyében épült fel. Itt röviden bemutatták Strossmayer püspök életét, akiről megtudtuk, hogy a szeminárium, a székestemplomon kívül a könyvtárat és tudományos akadémiát is alapított, valamint jelen volt az I. Vatikáni zsinaton is 1870-ben, amelyen felszólalt a pápai tévedhetetlenség ellen, mert ebben a kelti egyházzal való további nézeteltérések veszélyét vélte látni. Ezután megtekintettük a templom alatti kriptát, ahol a püspök földi nyughelye is látható. Ezt követően szintén a nevét viselő múzeumot látogattuk meg, ahol részletesebben utána nézhettünk és érdeklődhettünk életét és tevékenységét illetően. Következő állomásunk az egykori mecsetből átépített templom volt. Innen pedig utolsó úti célunkhoz mentünk a 150 éve itt letelepedett Szent Kereszt nővéreinek a rendházába, amelyről tudni kell, hogy a legnagyobb központi ház, amely 300 személy befogadására képes. Itt megtekintettük a nem rég újrafestet Jézus Szíve templomot, majd a ház botanikus kertjét és múzeumát. Körutunk végeztével egy rövid pihenő után búcsút vettünk és köszönetet mondtunk fogadóinknak, a szeminárium vicerektorának, Antun atyának és a papnövendékeknek, majd újabb élményekben és ismeretekben gazdagodva tértünk vissza Szabadkára.

 
Ballagás gimnáziumunkban Print E-mail
Thursday, 19 July 2018 12:10

Vajdaság nagyobb városaiban szerte az utcák gyerekek öröm és búcsú énekeitől elevenedtek meg. Május hó vége. Az érettségizők számára lezárulóban életük egyik jelentős fejezete. Búcsút intenek intézetüknek, tanáraiknak, osztálytársaiknak és alsós társaiknak. A Paulinum Gimnáziumban folyó hó 23-án, szerdán 10 órai kezdettel a tanárok a igazgatóval, msgr. Miocs Józseffel az élen és a többi osztályokkal összegyűltek, hogy a negyedikes diákoktól búcsút vegyenek. A rendezvényen végzős diákjaink (Bálint Tamás, Hajnal Arnold, Juhas Đuro, Szeles Kolos és Kiril Stojanov) köszönő és búcsú beszédeket mondtak.

Az intézet nevében osztályfőnökük szólt, aki óvó és buzdító szavakat intézett feléjük, mondván, hogy bár most lezárul e korszak, de ezzel egyetemben egy újabb kor veszi kezdetét, amellyel számukra a világ még inkább megnyílik, minél fogva nagyobb a felelősség, s ne feledjék, nincsenek egyedül, Isten mindig mindenhol velük van. E nappal számukra befejeződtek az iskolai előadások és kezdetét vette az érettségire felkészítő időszak, amely végén érettségit, vagyis középiskolai tanulmányukat lezáró vizsgát tesznek.

 
<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > End >>

Page 19 of 125