Dátum

Link

 

 

Támogató BETHLEN GÁBOR Alapitvány

Home
Hirek


Érettségizőink „gólyák” lettek Nyomtatás E-mail
2019. szeptember 27. péntek, 09:51

Az elmúlt iskolai év végzőseik, akik négy éven át gimnáziumunkban tanultak, mindnyájan sikeresen letették az érettségi vizsgát, és a mondás szerint „gólyák” lettek. A nyár nem jelentett nekik vakációt, mert ők az egyetemi felvételi vizsgákra készültek. Visszajelzést kaptunk volt tanulóinktól, akik örömmel üzenték, hogy letették az egyetemi felvételi vizsgákat és a választott főiskolákra, illetve egyetemekre iratkoztak. Ketten teológiai tanulmányokat folytatnak, ketten Tanárképző Karra iratkoztak és egy a budapesti Pázmány Péter Jog – és Államtudomány Karon nyert felvételt. Egykori tanulóinknak, volt érettségizőinknek jó beilleszkedést kívánunk az egyetemekre, továbbá szorgalmasan tanuljanak, és hogy időben tudják befejezni tanulmányaikat, majd a diploma megszerzése után jó szakemberek legyenek az Egyház és a társadalom javára. Isten segítse és áldása kísérje őket.

 
Doroszlói zarándoklat Nyomtatás E-mail
2019. szeptember 16. hétfő, 09:09

Szeptember 8-án ünnepli az Egyház Szent Joachim és Szent Anna gyermekének, Jézus Krisztus édesanyjának Szűz Mária születését. Az Katolikus Egyház Katekizmusában Mária eleve elrendeléséről a következőt írja: „"Isten elküldte a Fiát" (Gal 4,4), de hogy testet alkosson neki, úgy akarta, hogy abban egy teremtmény szabadon együttműködjék. A feladatra, hogy Fiának anyja legyen, Isten öröktől fogva kiválasztotta Izrael egy leányát, egy fiatal zsidó leányt a galileai Názáretből; egy szüzet, "aki egy Dávid házából való József nevű férfinak volt a jegyese, és a szűz neve Mária" (Lk 1,26-27). Az irgalmasság Atyja pedig úgy akarta, hogy a megtestesülést előzze meg az eleve elrendelt anya beleegyező igenje; mivel hogy asszony volt részes a halál előidézésében, asszonynak legyen része az élet visszaszerzésében is. Mária küldetését végig az egész Ószövetségen szent asszonyok küldetése készítette elő. Mindjárt a kezdetek kezdetén ott áll Éva: ő, aki engedetlensége ellenére ígéretet kapott, hogy utódai közül egy asszony le fogja győzni a Gonoszt, és ígéretet arra, hogy ő maga minden élők anyja lesz. Ennek az ígéretnek erejéből Sára magas kora ellenére fiút fogant. Isten, minden emberi remény ellenére azt választja ki, amit erőtlennek és gyöngének tartottak, hogy ígérete iránti hűségét megmutassa: Annát, Sámuel anyját, Deborát, Rutot, Juditot, Esztert és sok más asszonyt. Mária kiemelkedik az alázatosak és az Úr szegényei közül, akik bizalommal tőle remélik és kapják meg az üdvösséget. Végül az ígéretre való hosszas várakozás után ővele, Sion fönséges leányával telik be az idő és kezdődik meg az üdvösség új rendje.” (KEK 488-489 pont)

Kisboldogasszony ünnepén hagyományosan elzarándokoltunk Doroszlóra a legnagyobb vajdasági Mária Keresztények Segítsége Egyházmegyei kegyhelyre, hogy köszöntsük egy édesanyát, Máriát. Ennek az ünnepnek emlékeztetnie kell mindannyiunkat, hogy vannak vagy voltak szüleink, akik által e világra jöttünk, akik gondoskodtak rólunk, de mindenek felett arra irányítja figyelmünket, hogy az életünknek közös a forrása: Isten. Isten, aki naggyá tette Máriát, s mindennek előzménye, hogy elfogadta, igent mondott az Ő akaratára, és így az Ő kegyelméből végig tudta járni az utat. Az utat a zarándokhelyre a Paulinum nevelőivel, tanáraival, munkatársaival megjártuk, és a számos hívővel az ünnepi misén Kiss Rigó László szeged – csanádi püspökkel köszöntöttük Máriát, de a még előttünk álló életút mindennapi megpróbáltatásaihoz Szűzanya közbenjárását kérjük a kegyelem Forrásánál, hogy a nekünk szánt küldetést felismerjük és megtegyük. Az ünnepi szentmisén a Paulinum diákjai adták az oltárszolgálatot asszisztálással és ministrálással.

 
Veni Sancte Nyomtatás E-mail
2019. szeptember 16. hétfő, 09:04

A négy evangélium tanúságtétele szerint Jézus Krisztus minden egyes csodatevő tettét és földi életét meghatározó mozzanatokat megelőzte az ima. Az apostolok ezen jézusi példát követve jártak el szintén, amikor döntéseket kellett hozniuk saját és az Egyház életét illetően. Így tettek, amikor Jézus mennybemenetele után Jeruzsálemben összegyűltek, vagy amikor a tizenkettedik apostol helyére Mátyást választották. Az apostoli kor után az Egyház szintén az idő folyamán szükségessé vált választások és történelmet meghatározó események idején imádkozott és imádkozik segítségül hívta a Szent Lelket, hogy helyes döntést hozzon. A jelen korban, amikor az iskolacsengők újra megszólalnak plébániák szerte Veni Sancte azaz Szent Lélek hívó miséket tartanak, amelyeken a diákok és azok számára az imádkozó Egyház segítségért esdekel.

Intézetünk folyó hó 3-án sikeresen megkezdte 58. oktató évét. A fél tízkor kezdetét vett Veni Sancte misén a tanárok a diákokkal együtt intézték hívó szavukat a Szent Lélekhez. Az ünnepi szentmisét a gimnázium igazgatója msgr. Miocs József mutatta be ft. Forgić Marko lelkésszel, ft. Tojzán László nevelővel és ft. Vogrinc Josip atyával. Az igazgató Jézus tanításával kezdte a misét, miszerint ahol  ketten – hárman összegyűlnek Isten nevében, ott Isten is jelen van, és így van ez most is, amikor e közösség összegyűlt, hogy a 2019/20-as tanévhez az Ő segítségét kérjük. A mise után sor került inaugratio-ra (lat. bevezető), amelyen az igazgató hivatalosan is megnyitotta az új iskolatanévet. A tanévnyitó végén az igazgató megköszönte minden megjelent tanár részvételét, és eredményes munkát kívánt mind a tanároknak, mind a diákoknak. A záró szavak után az első osztály számára meg lett tartva az osztályfőnökükkel, Kujundžić Marijannal az első osztályfőnöki óra.

 
Tanáraink előkészítő gyűlése Nyomtatás E-mail
2019. szeptember 16. hétfő, 08:38

Az új iskolaév elején, mielőtt megkezdődne a tanítás, minden iskolában  a tanárok tantestületi gyűlést tartanak. A gyűlésen  megbeszélik  az új tanév menetrendjét, a tanítási terveket és a tananyagok beosztását.  A Paulinum Gimnázium msgr. Miocs József igazgató  elnökletével  augusztus 30-án tartotta meg az előkészítő gyűlést. A  gyűlés az igazgató köszöntésével kezdődött , utána viszont beszámolt az iskola helyzetéről. Az igazgató beszédében megjegyezte, hogy kis iskola vagyunk, de jó iskola és erős iskola, amely minőségre irányul. Ezt bizonyította és bizonyítja iskolánk a számtalan értelmiségi volt diákjai, akik most hivatásuk magaslatán állnak és teljesítik kötelességüket. Továbbá, az igazgató felhívta a tanárok figyelmét, hogy iskolánknak követnie kell azt a tanítási újítást, melyet az Oktatási Minisztérium előírt. Az igazgató átadta a szót a tanároknak, akik megosztván a múltban szerzett tapasztalatokról és módszerekről beszéltek. Ezt követően az osztályfőnökök feladatairól és adminisztrációs teendőkről volt szó. A gyűlés hangulatos beszélgetéssel és élménybeszámolókkal zárult.

 
A győri püspök járt nálunk Nyomtatás E-mail
2019. szeptember 16. hétfő, 08:30

Msgr. Dr. Pápai Lajos győri nyugalmazott püspök, miután visszavonult szolgálatából, jó egészségnek örvend és ezért szívesen besegít lelkipásztori teendőkbe és egyéb tevékenységekbe.  Pápai Lajost mielőtt megelőzte a püspöki megbízatás, több helységben lelkipásztor és plébános volt. Miután teológiai doktorátust szerzett, Szegeden teológiai tanár volt, ezt követően pedig a budapesti Központi Szeminárium spirituálisa (lelkésze) lett. E szolgálata alatt érte őt a püspöki kinevezés. 1991-től 2016-ig a győri egyházmegye élén állt, mint  megyés püspök.

Pápai püspök úr a múltban járt már a szabadkai egyházmegye területén, de Szabadkán még nem. Az elmúlt héten  a Magyar és a Szerb határmenti helységben Ruzsán lelkinapokat tartott. Innen látogatott Szabadkára. Tiszteletét tette Msgr. Pénzes János megyés püspöknél és megtekintette a központi intézményeket a Paulinumot és az Augusztiniániumot. A Paulinum rektorával  egy városi sétát tett, amelynek keretében megnézte a székesegyházat, a városházát és a felújított zsinagógát. A püspök úr megtapasztalta  az itteni helyzetet és pozitív értelemben látja a jövőt, hiszen Szabadkának vannak lehetőségei megnyílni és a jobb jövő felé irányulni.

 
<< Első < Előző 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Következő > Utolsó >>

12. oldal / 134