Datum

Link

 

 

Támogató BETHLEN GÁBOR Alapitvány

 

 

Home Vijesti
Hirek
A székesegyház felszentelésének és búcsújának ünnepe Drucken E-Mail
Montag, den 26. Oktober 2020 um 09:11 Uhr

A templomszentelési évfordulóról a plébániák hívő közössége minden esztendőben ünnepélyesen emlékezik meg. Egyházmegyénk főtemploma a szabadkai Avilai Nagy Szent Teréz templom. Itt van a püspöki katedra (tanítói szék, amely szék az apostoli jogfolytonosság jelképe), innen a katedrális elnevezés is. Mivel a templomot Mária Terézia császárnő idejében építették, ezért lett a székesegyház Nagy Szent Teréz tiszteletére szentelve és a város neve is egy időben Mária Terézia (Maria – Theresiopolis) nevét viselte. A szabadkai székesegyház felszentelésének évfordulója és templombúcsúja, október 14. és 15., nemcsak a plébánia ünnepe, hanem az egész egyházmegyéé is, és mivel pedig Avilai Szent Teréz Szabadka város védőszentje, ezért a városé és környéké is. Az ünnepi szentmiséket Beretić Stjepan plébános mutatta be. A templomszentelési megemlékező és a búcsú szentmiséken a paulinista diákok látták el az asszisztenciát, vagyis az oltárszolgálatot, és mindkét alkalommal egy-egy olvasmányt és a hívek könyörgését olvasták a szentmisén.

 
Eltávozott tőlünk egy nagy hivatásgondozó Drucken E-Mail
Montag, den 26. Oktober 2020 um 09:09 Uhr

Ft. KIRÁLY TIBOR atya október 17-én éjjel, életének 57., papságának 32. évében, földi zarándokéletét váratlanul felcserélte az örökkévalóval. Tibor atya az általános iskola után a Paulinum Püspökségi Klasszikus Gimnáziumban érettségizett. Teológiai tanulmányait a Gyakovói Hittudományi Főiskolán fejezte be. Pappá szentelte  Csókán 1988-ban Msgr. Huzsvár László megyéspüspök. Lelkipásztori tevékenységét Versecen kezdte, majd számos plébánián szolgálta a híveket, mint segédlelkész, plébániai kormányzó és plébános.  1989-től hivatásgondozással bízza meg a főpásztor, melyet lelkiismeretesen végzett haláláig. 1999-ben szentszéki bíró, 2000-ben a Liturgikus és a Családgondozó bizottság tagja, 2007-ben pedig ügyészi kinevezést kap. Utolsó lelkipásztori helye Padé volt és a környékbeli leányegyházak. Sajnos, a koronavírus végett a gyászmise elmaradt.  Temetésére a gyászszertartás után, a  Feketetói temetőben került sor, ahol örök nyugalomra helyezték. A szertartást az egyházmegye főpásztora Msgr. Német László püspök végezte számos paptestvérével és a hívek sokaságával, akik részvételükkel megadták méltó és hálaadó tiszteletüket áldozatkész lelkipásztoruknak. Isten nyugosztalja!

 
Október Mária hónapja Drucken E-Mail
Montag, den 26. Oktober 2020 um 09:06 Uhr

A hét szentségről mindannyian hallottunk, és van tudásunk róluk. A szentelményekről ellenben annál kevésbé. Egyáltalán mik is a szentelmények és miben is különböznek a szentségektől? A szentségekről vallja a Katolikus Egyház, hogy azok Jézus által alapított jelek, amelyek Isten ingyenes ajándékát, kegyelmét adják az embernek. Emellett azonban van az emberi életnek számos területe, ahol – bár Jézus nem kapcsolt hozzá külön szentséget – Isten jelen van, cselekszik, az ember pedig érzi az ő ingyenes ajándékának, segítségének a szükségét. Ilyenkor lépnek működésbe a szentelmények, amelyek hasonlóak a szentségekhez: van bennük valamiféle „jel”, amit látunk, érzékelünk, de tudjuk, hogy az igazi történés már lelki szinten játszódik le. A szentelményeket nem Jézus, hanem az Egyház alapította, hogy a keresztény ember így is közelebb lehessen Istenhez, segítségét még jobban megtapasztalhassa az életében. A legismertebb szentelmények: a szenteltvíz, a rózsafüzér, a gyertya vagy más vallásos tárgy megáldása, Balázs-áldás, házszentelés, kenyérszentelés, hamvazószerdán a hamvazkodás, életünk végén a temetés. Ezen szentelmények közül október hónapban különös képpen minden nap végzi a hívő világ a rózsafűzért. Történészek állítják, hogy a rózsafüzér eredete a 9. századi Írországban van. Abban az időben, ahogy ma is, a 150 zsoltárt tartalmazó Zsoltárok könyve nagyon fontos imakönyv volt a szerzetesek körében. A szerzetesek és a papi klérus tagjai is, órákon keresztül recitálták ezeket a zsoltárokat. A kolostor környékén élő emberek csodálták és tisztelték ezt az állhatatos imádkozási szokást, de mivel sem olvasni nem tudtak, sem megjegyezni a hosszú zsoltárokat, így bánatukra, ők nem gyakorolhatták ezt az imaformát. Egy ír szerzetes indítványozta a kolostor környékén élő embereknek, hogy imádkozhatnának a 150 zsoltár helyett 150 Miatyánkot, s hogy számolni tudják az imákat, tegyenek egy erszénybe 150 kavicsot. Végül egy kis zsinór terjedt el, melyre 50 darab kisebb fadarabot kötöttek rá. Damiáni Szt. Péter (+ 1072) említést tesz arról, hogy ehhez az imaformához elkezdték hozzáadni az Angyali üdvözletet (Lk 1,28). Végül az Angyali üdvözlet átvette az 50 Miatyánk helyét. Néhány középkori teológus a 150 zsoltárt Jézus Krisztus életének, halálának és feltámadásának elfátyolozott titkainak tartotta. Összeállították ennek megfelelően "A mi Urunk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus zsoltároskönyvé"-t. Ennek példáján Máriának is állítottak össze egy ilyen zsoltárkönyvet, de 150 dicséret helyett 50 dicséretet számoltak, és ezt hívták "rosarium"-nak (rózsakertnek). 1208-ban megjelenik a Szűzanya Szent Domonkosnak, és mint új és hathatós fegyvert ajánlja neki a rózsafüzért. Domonkos "feléleszti és elterjeszti" rendjében, és a rendhez közelállók között a rózsafüzért, majd a rendeken keresztül elterjed a Nyugati Egyházban. Kr. u. 1700. Montfort Szent Lajos megírja azt a leggyakoribb titok-csoportot, amelyet ma is használunk. II. János Pál pápa a hagyományos, örvendetes, fájdalmas és dicsőséges rózsafüzérhez 2002 októberében hozzá adatt világosság rózsafűzérét. Október hónapban, Mária hónapában a Paulinumban minden este imádkoztuk a rózsafűzért.

 
Az eleméri megemlékezésen Drucken E-Mail
Mittwoch, den 21. Oktober 2020 um 11:59 Uhr

Az 1848/49-es szabadságharc a magyar nemzet számára kudarccal zárult. A katonai vezetőség 13 magas beosztású honvédtisztjeit, név szerint Knezity Károlyt, Nagysándor Józsefet, Damjanich Jánost, Aulich Lajost, Lahner Györgyöt, Poeltenberg Ernőt, Leiningen-Westerburg Károlyt, Török Ignácot, Vécsey Károlyt, Kiss Ernőt, Schweidel Józsefet, Dessewffy Arisztidot és Lázár Vilmost Aradon 1849. október 6-án kivégezték. Az Aradi vértanúk közül a délvidéki származású Kiss Ernőt később a Kiss család által 1845-ben építettet eleméri Szt. Ágoston templom alatti kriptába helyezték el örök nyugalomra. Október 6-a a magyarok nemzeti gyásznapja, ezért minden esztendőben ezen a napon a Vajdasági Magyar Szövetség és Nemzeti Tanács szervezésében  tartják a délvidéki magyarok szentmisével összekapcsolva a kegyelet adó megemlékezést Eleméren. Ebben az esztendőben a szentmisét dr. Német László nagybecskereki püspök celebrálta és tartotta a szentbeszédet a számos politikai és diplomáciai képviselők előtt. Vele együtt misézett msgr. Miocs József  a Paulinum rektora és msgr. Erhard Róbert újvidéki plébános. Az asszisztenciát a bánáti paulinisták, Ördög Valentin és Kiss Szebasztián adták. A szentmise után alkalmi műsorra került sor a templom udvarában. A mellszobor koszorúzása után a szentély alatt található sírhelynél elhelyezték a kegyeleti koszorúkat és virágokat.

 
Szent Ferenc ünnepén Drucken E-Mail
Mittwoch, den 21. Oktober 2020 um 11:49 Uhr

A nyugati keresztény világ első rendalapítója Szent Benedek. A VI. században alapított szemlélődő rend alapítójuk után bencéseknek lettek elnevezve. Hosszú idő után a következő korszakalkotók és meghatározók a koldulórendek voltak. Az első fő ilyen jellegű rend a XIII. században jelent meg, amelyet Assisi Szent Ferenc alapított. A rend alapítójuk után a ferences megnevezést kapta, ezen kívül még ismert megjelölésük a sarutlanok. A római katolikus naptárban október 4-én van Szent Ferenc emléknapja. Életrajzában olvashatjuk, hogy ifjúságát és életmódját a lovagi eszmények, a világi javak és a hírnév szerzés jellemezte. Tehát nem véletlen, hogy az Assisi és Perugia közt dúló háború idején katonaként szolgál, amely számára fogságba eséssel zárult. Itt érzi át és érinti meg bensőjét a múlandóság, aminek következtében szabadulása után figyelme az égiek felé irányul. Hisszük és valljuk, hogy az Egyházat a Szentlélek vezeti, és ez a történelemben meg is nyilvánul. Ilyen megnyilvánulásról van szó Szent Ferenc esetében, aki éppen akkor kapja meg küldetését a San Damiano-templomban misztikus élményben, amikor az Egyház válságot szenved. Hátralevő életét Krisztusnak való teljes önátadás és a kapott küldetés jellemezte: „Ferenc, menj, és javítsd meg omladozó házamat!”, amelyet az Egyházra és a lélek templomára vonatkoztatott. 1226. október 3-án a Porciunkulában hunyt el. Minden rend az alapítójáról különösképpen megemlékezik. Az elmúlt években rendszeresen részt vettünk a szabadkai ferences templomban az esti ünnepi szentmisén, amelynek keretében megemlékeztek Szent Ferenc elhalálozásáról. Idén az ünnepi misén vettünk részt elöljáróinkkal.

 
Látogatásban a Tartományi Titkárságról Drucken E-Mail
Mittwoch, den 14. Oktober 2020 um 08:31 Uhr

Az elmúlt héten iskolánkban látogatást tett a Tartományi Oktatási altitkár. A Tartományi Oktatási felelőssel az iskola igazgatóságnak tagjai beszélgettek az iskola működéséről, főleg a tanmentről és a tantervekről, melyek az iskola működését biztosítják. A titkár helyettes látogatása alkalmával találkozott a tanulókkal is, akik zene számokkal lepték meg a kedves vendéget. A látogatás közös társalgással fejeződött be.

 
Iskolapadban a járvány idején Drucken E-Mail
Mittwoch, den 14. Oktober 2020 um 08:29 Uhr

A koronavírus végett előírt és megkövetelt szabálynak megfelelően a Paulinum Püspökségi Klasszikus Gimnáziumban is, mint minden más iskolában, szeptember elsején megkezdődött a 2020/21-es tanév.  Szeptember elsejére beköltöztek a bentlakó tanulók az intézetbe, 2-án viszont megkezdődött a rendes tanítás.  Az épület és a helységek, tantermek, hálószobák, tanulószobák, az ebédlő és minden közösségi termek alapos tisztítás és fertőtlenítés után fogadták a tanulókat. A tanítás, illetve az oktatás a minisztérium által kidolgozott modellek közül egy kicsit másként, de megfelelően és rendesen indult be a tanítás.  Mivel a Paulinum kis tagozatokkal rendelkezik, így könnyebben lehetett tervezni és beindítani az oktatást.  Szeptemberben három héten át, folyamatosan volt tanítás, az utolsó héten viszont a tanulók otthon tanulták a feladott anyagot.  Egy heti takarítás és fertőtlenítés után visszajöttek a diákok és folytatódott a tanítás az előírásoknak megfelelően. Ezúton iskolánk és kollégiumunk köszönetet mond a Szabadkai Önkormányzatnak, hogy biztosított sebészi maszkokat és fertőtlenítő szereket.

 
Gramofonok kiállítása Drucken E-Mail
Mittwoch, den 14. Oktober 2020 um 08:18 Uhr

A gramofon és a lemezek aranykora címmel a Szabadkai Városi Múzeumban kiállítás tekinthető meg. A tárlaton 1854-től időbeli sorrendben voltak megtekinthetők a különféle régi gramofonok, fonográfok és hanglemezek. A kiállításon olvasható rövid történelmi összefoglalókon keresztül a látogatók betekintést nyerhetnek ezen eszközök létrejöttére és fejlődésére, és miként váltak az ember hétköznapi és kulturális életének mindennapi részévé. A kiállítást rövid séta keretében csoportokban tekintettük meg, amely technológia számunkra bár távoli, mégis egy új korszak meghatározója.

 
Charlie Chaplin filmjei Drucken E-Mail
Mittwoch, den 14. Oktober 2020 um 08:05 Uhr

Szeptember utolsó hetében rendkívüli eseményben részesülhettek a szabadkai lakosok. Charlie Chaplin százéves évfordulója alkalmából a városi vezetőség megemlékező rendezvényt szervezett a város főterén. Charlie régi néma filmjeit vetítették élő zenekari kísérettel. A zenei aláfestést a Zágrábi filharmónia adta elő Krešimir Batinić vezényletével. Az előadás az Interregionális IPA projektum szervezésében jött létre, miután már ezzel a műsorral a Croatia - Film és a filharmónia bemutatkozott Újvidéken, Eszéken, Újlakon és Vukováron. Chaplin filmjei száz évvel ezelőtt a legnépszerűbb rendezvények közé tartoztak.  A filmek üzenetei aktuálisak voltak, sőt a későbbiekben is üzennek nekünk. Ezt a rendezvényt mi is megtekintettük.

 
Irodalmi körön Drucken E-Mail
Mittwoch, den 14. Oktober 2020 um 07:52 Uhr

2020. szeptember 29-én megrendezésre került a Híd Kör Egyesület támogatásával a Probaterhelés című tanfolyam. A tanfolyamra az irodalmat kedvelők, elsősorban középiskolások és egyetemisták jelentkezhetnek. A találkozó Bíró Tímea vezetésével Szabadkán a Raichle-palota előtt délután három órakor volt, ahol kettő kiállítást tekintettünk meg. Az egyik kiállítás Nagy Kornélia illusztrátor alkotásait mutatta be “A mag” címmel, a másik Lázár Tibor műveit “Vitamin, Protein, Kokain” címmel. Nagy Kornélia műveinnél a mag visszatérő szimbólum. Ő olyan könyvekben is illusztrált mint például az Agancspark (Cirok Szabó István), de emellett illusztrált általános iskolás könyvekbe is, ezeken kívül diploma munkái is vannak. Lázár Tibor müvei mások. Itt több horrorisztikus, nyomasztó elem is található mint például a Schuliburger címmel ellátott szobor. Ő nem csak festő hanem szobrászművész is. A kiállítások megnézése után egy kávézóba mentünk. Itt megbeszéltük a látottakat, majd aki hozott saját írói munkát, mint jó magam, azt felolvastuk, és építő jellegű kritikákal illettűk az adott verset illetve prózát vagy más műfajt. 2017-ben hirdette meg a Híd Kör Egyesület ezt a nevű projektet. Megrendezésre öt városban: Újvidéken, Szabadkán, Becsén, Topolyán és Zentán került sor. A tanfolyam célja az, hogy segítsen a résztvevőknek jobban elmélyíteni és kibontakoztatni tudásukat. 2018-ban szintén meg lett tartva, de az első év tapasztalata alapján Újvidéken, Szabadkán, Topolyán, Magyarkanizsán és Zentán, valamint jelen voltak az Ormon megrendezet egyhetes Malomfesztiválon is.

Szepesi Albert

 
<< Start < Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Weiter > Ende >>

Seite 7 von 74