Date

Link

 

 

Támogató BETHLEN GÁBOR Alapitvány

 

 

Home Vijesti
Hirek
Félév Print E-mail
Friday, 05 February 2021 11:32

Az idei évre rányomta bélyegét a Covid-19-es vírus. Elmondhatjuk, hogy egy emlékezetes évet tudhatunk magunk mögött. A járvány terjedését fékezni hívatott rendeletek a társadalmi és magán életet egyaránt kihívások elé helyezték. A változások forgatagában, amikor úgy hírlett, hogy a 2020-as év végére az élet ismét visszatérhet a régi kerékvágásba, az szertefoszlott. Az egészséget védeni rendeltetett ellőírások bertartása mellett lett megtartva a kiértékelő félévi gyűlés. Idén az eddigi szokástól eltérve a féléves gyűlés decemberben lett megtartava és nem januárban. A megbeszélésen az igazgatón kívűl a titkár és a négy osztályfőnök voltak jelen. Sor került a diákok eredményeinek ismertetésére és megvitatására. A hangsúly a tanulmányok fellendítésén és javításán volt. Az idei félévi osztályátlagokkal általánosságban meg voltunk elégedve, arra tekintve, hogy az utóbbi egy hónapban az oktatás online felületen ment végbe. A gyűlés második felében megbeszélésre kerültek a további fejlesztések, és bemutatásra került a féléves program.

 
Mire emlékeztünk a karácsonyi ünnepkörben Print E-mail
Friday, 05 February 2021 11:25

Az egyházi év két nagy ünnepköre közül míg a téli, a karácsonyi ünnepkör a megtestesülést, addig a tavaszi, a húsvéti ünnepkör a megváltás misztériumát ünnepli. Mire is emlékeztünk a karácsonyi időszakban? A karácsonyi ünnepkör előkészületi ideje a magába foglaló négy hetes ádvent, amikor is magunkba fordulva, önvizsgálatot tartva lelkileg készülünk a Megváltó születésére. A karácsonyi ünnepkör 1969 óta ádvent első vasárnapjától a vízkereszt utáni, első évközi vasárnapig tart. December 25-én éjfélkor ültük Jézus születésének emlékezetét. Urunk születésének ünneplése nyolc napon keresztül tart. Ezt az időszakot, amely január 1-ig tart, karácsony nyolcadának nevezzük.  Az első napon, azaz december 26-án emlékeztünk az Egyház első vértanújára, Szent István diakónusra. December 27-én volt Szent János apostol és evangélista, akinek az evangéliumából hallhattunk részletet karácsonykor. Idén elmaradt, mert vasárnapra esett, amelyen a Szent Családot ünnepeltük.  Karácsonyt követő vasárnap mindig, ahogy mondani is szoktuk a Szent Család vasárnapja, amikor a Szűz Mária, Szent József és Jézus alkotta családot ünnepeljük, amit az Egyház példaként állít a mai családok elé. December 28-án volt Aprószentek. Ekkor emlékezünk meg azokról a kisgyermekekről, akiket Heródes katonái a gyermek Jézust keresve megöltek. December 29-én megemlékeztünk Becket Szent Tamás püspökről és vértanúról, 31-én pedig Szent Szilveszter pápáról. Az új esztendő első napján, január 1-én Szűz Máriának, Isten szent Anyjának főünnepe volt, amely egyben a béke világnapja is.  Január 6-án volt Urunk megjelenésének ünnepe. Szokás ezt a napot Vízkeresztnek is nevezni, régebben ugyanis ekkor ünnepelték Jézus Krisztus megkeresztelkedését. Ezért is szentelnek vizet ezen a napon a szentmisében. Ekkor veszi kezdetét a ház megáldása. Isten áldását kérjük ilyenkor a házra és annak lakóira az új esztendő kezdetén. A ház megáldásakor az ajtó fölé került a „20 + C + M + B + 21” megjelölés. A betűk az évszám első és második tagja között jelentik a „Christus mansionem benedicat” (Krisztus áldja meg a házat) imádságot, de szokás a három betűt a három „király” neveként olvasni: Gáspár, Menyhért, Boldizsár. Ezeket a sorokat olvasva, most már mindannyian magunk mögött tudhatjuk az ünnepeket, és úgy is tekintünk rájuk, mint az év egy részére, ám miként minden reggel ránk virrad, úgy kell minden nap karácsonyi örömmel ébrednünk.

 

Huszár Ádám

 
Fizika tanárunk bemutatkozása Print E-mail
Friday, 18 December 2020 12:47

VARGA ZOLTÁN a nevem. Szabadkán születtem, kiskorom óta birkóztam és válogatott is voltam.  Középiskolában kezdett el érdekelni a fizika, minek után az újvidéki egyetemen beírtam az asztrofizika szakot.  Az egyetem végett abbahagytam a birkózást. Civil szervezetekben is tevékenykedtem, mint a Holdsugár klub, VaMaDisz. A sport és az önkéntes tevékenykedés miatt sokat utaztam, többek között eljutottam az Amerikában található Colorado Sprigs-be. A környező európai országokban többször is megfordultam.

Tanulmányaim: 2012-ben a Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium sport szakán érettségiztem. Ezután iratkoztam be az Újvidéki Egyetem Természettudományi Kar Fizika Tanszékére.

Szakmai tapasztalataim:

  • 2017/18-as tanévben a szabadkai Október 10 Á.I.-ban tanítottam fizikát és műszaki oktatást.
  • 2018/19-es tanévben a Szabadkai Egészségügyi Középiskolában tanítottam fizikát

A Paulinum gimnáziumról szerzett tapasztalatom: amikor bekerültem a gimnáziumba lelkes fogadtatás várt barátságos légkörrel. Tapasztalt és odaadó tanárokkal vagyok körülvéve mindig mosollyal az arcukon. Az egész intézmény úgy működik, mint egy nagy család. Egymást kisegítve és fáradhatatlanul tologatjuk a diákokat a helyes útra, reménykedve, hogy mikor kikerülnek innen, néhány év után, visszatekintve megértik gondoskodásunkat és munkánkat.

Tanári elhivatottságom célja, mint minden tanárnak, hogy a saját tudásomat átadjam a fiataloknak. Ez egy egyetemes ösztön minden szülőben és pedagógusban, hogy az évek alatt megszerzett tapasztalatokat átruházzuk a következő generációra. Mikor rátaláltam a csillagászatra, és láttam mennyi szépséget rejt magában, hiányoltam ezt a szépséget ifjabb koromban. Ezt a tudást szeretném eljuttatni minden érdeklődő fiatalnak.

 
Az új magyar szakos tanárunk bemutatkozása Print E-mail
Friday, 18 December 2020 12:29

Patócs László

2010 – doktori stúdium, Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Nyelv és irodalom program

2009 – 2010: mesterképzés, Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Hungarológiai Tanszék

2008 téli szemeszter: CEEPUS ösztöndíj, Universität Wien, Insitut für Europäische und Vergleichende Sprach und Literaturwissenschaft, Abteilung Finno-Ugristik,

2005 – 2009: alapképzés, Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Hungarológiai Tanszék

Szakmai tapasztalat:

2020. szeptember: magyar nyelv és irodalom tanár, Paulinum Püspökségi Klasszikus Gimnázium, Szabadka

2015. november – 2020. június: újságíró, szerkesztő, Vajdasági Rádió és Televízió, Újvidéki Rádió, Magyar Szerkesztőség

2015. augusztus – 2015. november: újságíró, Családi Kör hetilap

2011. március – 2014. február: tanársegéd, Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Hungarológiai Tanszék

2009. szeptember – 2011. február: újságíró, Vajdasági Rádió és Televízió, Újvidéki Rádió, Magyar Szerkesztőség

A Paulinum Püspökségi Klasszikus Gimnáziumban minden feltétel adott ahhoz, hogy a diákok megfelelő ismeretekkel vágjanak neki a felsőoktatásnak. A kis létszámú osztályok kiváló atmoszférát teremtenek az elmélyült munkához, így a kiemelten fontos elméleti és gyakorlati oktatási egységek elsajátítása is könnyebben történhet meg. A tanulói közösség tagjai közötti szoros kapcsolat csak segíti a munkát: eddigi tapasztalataim szerint a diákok igenis számítanak egymásra, és remélhetőleg ezt a tanulmányaik során is alkalmazzák.

A magyar nyelv és irodalom tárgy tanáraként a fent részletezett alapokra támaszkodom. Fontosnak vélem, hogy a diákok mélyreható és a jövőben alkalmazható ismeretekkel gazdagodjanak mind az irodalom, mind pedig a nyelvészet területén. Utóbbi elengedhetetlen az önkifejezés, a minél pontosabb fogalmazás és a gondolatok megfogalmazása miatt, az irodalmi szövegkorpusz megismerése és a világlátásukba való beépítése kiinduló pont a mindennapokhoz: legyen szó a humán irányultságú felsőoktatásról, a közösség megszólításáról, a nyilvános eseményeken való felszólalásokról. Az irodalom kultúránk tartóoszlopa, egy olyan terület, amely elképzelhetetlen a Biblia szövegisége nélkül, a kortárs művek is ezer szálon kötődnek a keresztény hagyományhoz. A Paulinum tanáraként a célom az, hogy minél alaposabb ismeretekkel gazdagítsam a diákokat: fel kell ismerniük, hogy a tantárgy nem valamiféle nyűg, hanem olyan ismeretek tárháza, amelyre szinte minden élethelyzetben lehet hagyatkozni.

 
Tisztelgés Papp Dániel író emléke előtt Print E-mail
Friday, 18 December 2020 12:23

Három diákunk vett részt az idén a Moravicai Értelmiségi Fórum hagyományos esszé-, novella- és fogalmazásíró pályázatán. A pályázat több szempontból is szervesen kötődik Papp Dániel írónak, a magyar irodalom kanonikus alkotójának a munkásságához. Egyfelől lényeges szerepet kap az értékteremtés, a kreativitás, a nyelvi igényesség, az írás- és gondolkodáskészség, de hasonlóan lényeges a helyi, a vajdasági értékekre történő fókuszálás, illetve nem utolsó sorban a szépirodalmi igényű szövegek gyarapítása is. A középiskolások a szépprózai alkotások mellett a múlt értékeinek megszólítására az itthon maradás témakörének a kibontására is vállalkozhattak.

Az utóbbi utat választotta Petrovity Ádám negyedikes tanuló is, aki az otthonmaradást két szempontból közelítette meg: részben a jelenlegi vírushelyzet okozta kihívásokra reflektál, részben pedig a régióhoz, a szülőföldhöz való tartozás elemi szükségét hangsúlyozza. Esszéje eme kettős tartalom okán szinte egyazon szó- és motívumkészlettel közelít a koronavírushoz és a szülőföldön maradáshoz, a refrénként vissza-visszatérő „tudod, korona” szövegbetét pedig mindkét sík jelentésárnyalatait – már-már az irónia határainak a feszegetésével – gazdagítja.

Hasonló szövegstratégiát választott Huszár Ádám negyedikes tanuló is, írásában azonban talán egy árnyalattal nagyobb jelentőséget kap a – vajdasági gyökerekkel bíró – egyén egzisztenciális helyzete. Ádám esszéjének gondolati magva a „bízz magadban”, „a számodra legjobb utat válaszd” és a „kételkedj a szószólók szavaiban” gondolatokkal foglalható össze. A szöveg és az esszé gondolatiságának kiemelt rétege a mindannyiunk által fontosnak tartott fogalmak – mint például a barátság, az idősek iránti tisztelet és a közösség tagjaként való megmaradás – megerősítése, a hagyomány ereje és a kulturális értékek jelentette többlet megszólítása.

Szepesi Albert harmadikos tanuló szépirodalmi pályaművel jelentkezett, amelyben a gyermeki világlátást és a szorongást, a félelmet is megszólító megmagyarázhatatlan fikció (más olvasói megközelítés szerint: a ténylegesen veszélyt hordozó valóság) területeit ötvözte. Novellájában a gyermekszereplők többlettudással bírnak a felnőtt karakterhez képest. A gyermekek felismerik a potenciális veszélyforrást – magyarázatot azonban nem tudnak adni rá. Velük szemben az anyuka képtelen megtapasztalni ezt a réteget. Albert pályaműve tömör, feszültséggel teli, és kiváló írói húzásként az utolsó sorok elolvasása után sem ad egyértelmű, kézzel fogható magyarázatot a novella cselekményére.

A tanulóknak gratulálunk, és további alkotásra ösztönözzük őket!

Patócs László

magyarszakos tanár

 
Tolnai Patarčić Barbara bemutatkozása Print E-mail
Friday, 18 December 2020 12:12

Tolnai Patarčić Barbara vagyok angoltanár és pedagógia szakos nevelő. Nagy szenvedélyem az emberekkel való foglalkozás angol nyelv tanítása által. Annak idején vidéken úgy tartották három nagy ember van a faluban a pap, az orvos és a tanár. Utóbbi címmel rendelkezvén még mindig kihúzom magam akarhányszor valaki érdeklődik tanult szakmám iránt. A nehézségek megvannak de mint pozitív beállítottságú személy a tanári pályán is megtalálom a szépséget néhány árnyoldala mellett is.

Tanulmányaimat Szegeden fejeztem a Juhász Gyula Pedagógusképző Karán mint angol nyelv és irodalom tanár valamint másik szakomon mint pedagógia szakos nevelő. Mély tisztelettel gondolok szüleimre és tanáraimra akik hozzájárultak és bátorítottak abban hogy kitartsak e pálya mellett.

A felsőoktatás  befejeztével nyelviskolákban helyezkedtem el ahol megtanultam én is a feladataimat mint felelőségteljes ember aki példát kell hogy statuáljon. Ez a feladat kísér a továbbiakban is végig az úton mert mint ahogy a boldogságról is írta valaki egyszer, nem a cél hanem maga az odavezető út a fontos. Úgy érzem minden nap tanulok jómagam is és bizony sokszor diákjaimtól. Több éve már annak hogy teljesült az a vágyam hogy általános iskolában tanítsak alsó és felső osztályokban. Szerencsésnek mondhatom magam hiszen másik kívánságom is megtalált ahol középiskolás tanulókkal  foglalkozhatom.

A szeptember volt az a hónap amikor  először léptem be a Paulinum elsős,másodikos és negyedikes osztályaiba ahol a maszk felett nagy kerek érdeklődő szemek fogadtak. Az iskola falai között mindjárt éreztem a rámtelepedő nyugalmat és biztonságot, mint aki hazaérkezett. Kedves embereket ismertem meg és tisztelettudó diákokat.

Napjainkban a világban dúló járvány akadályoz minket hogy interaktív órákat tartsunk, de ez is elmúlik egyszer. Addig is kihozzuk a legjobbat magunkból és igyekszünk helytállni példás emberként.

 
Advent estek online Print E-mail
Friday, 18 December 2020 12:06

Az utóbbi időben mind többet lehet hallani, vagy olvasni arról, hogy templomokban, intézetekben és családi házakban advent esteket, illetve  gyertya gyújtásokat tartanak. Az adventi várakozás, Jézus születésének megemlékezési időszaka, a IV. századra nyúlik vissza. Az adventi koszorú készítése pedig a XIX. század elejétől van szokásba, amikor először Johann Wichern  németalföldi lelkész  készített egy koszorút.  Ettől az időtől indult el a  kereszténység körében az adventi koszorú készítése és a gyertyák gyújtása.  Habár fontos eleme  lett  a karácsonyi előkészületnek  a koszorú és a gyertyák, mégis a legfontosabb az imádságos előkészület és a bűnbánat. A gyertya gyújtás alatt a Marana tha válaszos zsoltár, Isten dicséretére utal, a prófétai  olvasmányok a várakozás lelkületébe kapcsolnak  bennünket, az elmélkedés viszont a várakozás aktuális  vonatkozásaira hívja fel figyelmünket. A Paulinumban, a  szeminárium és gimnázium megnyitásától ( 1962) folyamatosan adventi estek szoktak lenni, mint a vasárnapokra előkészítő előesti liturgikus cselekmények. Ez hagyományossá vált, és 58 éven át így végeztük, de ez az esztendő, megváltoztatta gyakorlatunkat. A Covid-19 vírus végett, miként a tanítás online folyik, ily módon küldjük a tanulóknak az adventi vasárnapok üzenetét.

 
Paulinum trubadúrjai Szabadka főterén Print E-mail
Friday, 27 November 2020 13:04

Kedves testvérek, kedves olvasóink! Ezzel a cikkel a Paulium tanulói által alkotott zenei triót szeretnénk önöknek röviden bemutatni. A három tagú zenekarunkat Petrovity Ádám (gitár), Ördög Valentin (hegedű) és Varga Sámuel (klarinét) alkotják. Bár nem vagyunk profik, mégis próbálunk mosolyt csalni a szabadkai járókelők arcára. Pár éves zenei tapasztalatunk erre teljes mértékben elegendő. Ebben a korona vírus helyzetben, ez nehéznek tűnhet, de minden energiánkat és igyekezetünket abba próbáljuk fektetni, a tanulás mellett, hogy örömet és boldogságot csaljunk az emberek arcára. Zenei ízléseink különbözőek, ezért nehéz olyan dalokat találni, amelyek mindenkinek tetszenek. Hallgatóközönségünk is eléggé sokszínű, ezért nekünk is változatos zeneműsorunk van. Rengeteg tapasztalatot és pozitív visszajelzést kapunk e tevékenység által. A szabadkai Korzó- sétáló utcán zenélünk leggyakrabban, de rendszeresen szoktunk az iskolai rendezvényeken belül is fellépni. Hálásak vagyunk msgr. Miocs József rektor úrnak az állandó támogatásáért és segítségéért, ami nélkül a zenekarunk nem jöhetett volna létre és nem maradhatna fenn. Hálásak vagyunk a polgároknak, akik nem csak szellemi, de anyagi támogatást is nyújtanak számunkra. Köszönjük a „Hírvivő” katolikus hetilapnak a lehetőséget, hogy bemutathattuk az olvasóknak, hogy mivel is töltjük többek között a szabadidőnket, mi Paulinisták.

 

Tisztelettel, a „nothing” zenekar!                                         Instagram: @nothing_streetmusic

 
Egykori tanárnők eltávozott tőlünk Print E-mail
Friday, 27 November 2020 12:59

BLESZICS MARGIT  tanárnő Szabadkán született, és szülővárosában végezte  az akkori Polgári iskolát és a Miasszonyunk nővéreknél a Preparandiát, illetve a Tanítóképzőt. Később, az újvidéki egyetem Természet Tudomány Karon biológia szakot végzett. Mivel édesapját 1944-ben ártatlanul kivégezték, egész fiatalon munkába kellett állnia. Több általános iskolában tanított. A rendszerváltás után nyugalomba vonulásáig a Paulinum gimnáziumban biológiát adott elő. Tanítási módszere nemcsak az oktatásra irányult, hanem a nevelésre is. A tananyagot kellő figyelemmel adta elő, az anyag zömét pedig még röviden összefoglalta és lediktálta a tanulóknak. A legnehezebb kommunista időkben volt pedagógus, de vallását sosem tagadta meg. A vasárnapi miséken, habár a templom mellékhajójában, de rendszeresen részt vett. A besúgók többször feljelentették, de ő nem hagyta el a templomot. Nyugdíjba vonulása után, egyik oszlopos tagja lett a székesegyház „Szent Teréz” énekarának. Mint pedagógus a diákokért élt és minden téren segítőkész volt. Vallási téren, a gyerekeket hittanra, első áldozásra és bérmálásra buzdította.  A szegény sorsúakat viszont támogatta. A Diáksegélyző Egyesületnek 1990-ben Dr. Uzon Miklóssal alapító tag volt. Amikor már nagy beteg lett és nem tudott a templomba menni, a médiákon keresztül vett részt a szentmiséken és  aktívan követte az egyházi eseményeket. Mint példás katolikus, szentségekkel ellátva adta vissza Teremtőjének lelkét.  A Paulinum gyászmisével és kommemorációval emlékezett meg az egykori tanárnőről.

 
Ádvent Print E-mail
Friday, 27 November 2020 12:43

Az idei évben november 22-én van Krisztus Király vasárnapja, amellyel elkezdődik az évközi 34. hét, ami egyben az utolsó hét ebben az egyházi évben. Ez a hét után belépünk az ádventbe, amivel egyszerre megkezdődik az új egyházi év is. Az ádvent szó latin eredetű, ami szó szerint (ad+venio) az érkezésig jelentéssel bír. Ám a várakozás szó is teljesen megfelelő az ádventi időszak kifejezésére. Várakozunk Megváltónk érkezésére, amelyet december 24.-ről 25.-re virradó éjszaka ünneplünk. Karácsony ünnepét megelőzi egy hosszú felkészülési időszak, amikor magunkba szállunk, és a lelki dolgokra fókuszálunk. Ez a magunkba szállás azonban ne azt jelentse, hogy teljesen elfordulunk a külvilágtól és a többi embertől, hanem hogy fontoljuk meg tetteinket, vizsgáljuk meg a lelkiismeretünket, ügyeljünk embertársainkra és saját magunkra is. A bűnbánatot jelzi számunkra az a három lila színű gyertya is, amit az ádventi koszorúnkra helyezünk még az ünnepkör kezdetén. Ám a negyedik gyertya nem lila, hanem rózsaszín, amit a harmadik ádventi héten gyújtunk meg. A rózsaszín az öröm színe, a harmadik hét fénye szeretné tudatni velünk, hogy már nincs messze a Megváltó, már nem kell sokáig várakozni.

Az ádventi időben sok helyen fennáll még a hajnali misék (Rorate) megülése. A hajnali mise szép üzenetet hordoz magában. Hajnalban felkelni, amikor még sokan alszanak, meghozni ezt a kis áldozatot, hogy találkozzunk az oltári szentségben jelenlevő Krisztussal. Már maga az odavezető út az, hogy sötétben indulunk a misére, ám amikor kijövünk a templomból már világos van, egy olyan mély üzenetet hordoz magában, hogy Istennel a világ sötétségéből és bűnéből az örök világosságra tudunk eljutni. Ezt a világosságot jelzi az egyre nagyobb fény az ádventi koszorún is, ami bevilágítja a hajnalt és az egyetlen fényt hirdeti, magát Jézus Krisztust.

Ezekkel a gondolatokkal kívánok önöknek kegyelmekben gazdag és lelki megújulással teli karácsonyi előkészületet.

Huszár Ádám

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 4 of 73