Date

Link

 

 

Támogató BETHLEN GÁBOR Alapitvány

Home Vijesti
Hirek
Megemlékező hangversenyen voltunk Print E-mail
Friday, 18 October 2019 12:38

Október 7-én Rózsafüzér Királynője ünnepén este 7 órai kezdettel a szabadkai Avilai Szent Teréz székesegyházban a Collegium Musicum Catholicum Albe Vidaković tiszteletére koncertet adott. A kórus idén emlékezett meg megalakulásának 25. évéről és a 105 éve elhunyt Albe Vidaković-ról, aki szabadkai születésű pap és egyházzenész volt. Általános iskolát szülővárosában, majd jelentkezvén Lajčo Budanović-nál, a bácskai apostoli adminisztrátornál a gimnáziumot Travnikban, Zágrábban pedig teológiai tanulmányait fejezte be. Rómában szerzett magas zenei szakosítást. A II. világháború ellehetetlenítette a hazatérését, ezért Zágrábban telepedet le, ahol élete végéig tevékenykedett. A kultúrestre mi is elmentünk, ahol megadatott Vidaković egyházzenész műveit Miroslav Stantić székesegyházi karnagy és kántor vezényletében meghallgatni.

 
Szent Ferenc Print E-mail
Thursday, 10 October 2019 10:05

Október 4-én az Egyház Assisi Szent Ferenc tranzitusáról emlékezik meg, vagyis az átköltözéséről a földi életből a mennyeibe. Szent Ferenc a XIII. század kiemelkedő szentje, aki a ferences rend alapítója. Ifjúságát és életmódját Loyolai Szent Ignáchoz hasonlóan a lovagi eszmények, világi javak és hírnév szerzés hajhászása jellemezte, amit a családi vagyon lehetővé tett. Tehát nem véletlen, hogy az Assisi és Perugia közt dúló háború idején katona ként szolgál, amely számára dicsőség helyett fogságba eséssel zárult. Itt érzi át és érinti meg bensőjét a múlandóság, aminek következtében szabadulása után figyelme az égiek felé irányul. Hisszük és valljuk, hogy az Egyházat a Szentlélek vezeti, és ez a történelemben meg is nyilvánul. Ilyen megnyilvánulásról van szó Szent Ferenc esetében, aki éppen akkor kapja meg küldetését a San Damiano-templomban misztikus élményben, amikor az Egyház a szakadások okozta válságtól szenved. Hátralevő életét Krisztusnak való teljes önátadás és a kapott küldetés jellemezte: „Ferenc, menj, és javítsd meg omladozó házamat!”, amelyet az Egyházra és a lélek templomára vonatkoztatott. 1226. október 3-án a Porciunkulában hunyt el rendtársai jelenlétében, akiket halála előtt megáldott. Ezen a napon a világon minden egyes ferences rendházban és templomban misét tartanak a tiszteletére. Szabadkán erre az eseményre mi is elmentünk a ferences templomba, ahol az esti ünnepi szentmise keretében a ferences testvérek a szabadkai papokkal és az összegyűlt hívekkel megemlékeztek Szent Ferenc elhalálozásáról.

 
Médiák a Paulinumról Print E-mail
Thursday, 10 October 2019 09:43

Az anyaországi és a hazai rendszerváltás után az Egyház és a vallás kérdése  újra visszakerült a közéletbe.  Ennek legjelentősebb hatását a médiákból tapasztaljuk- Az újságokba olvashatunk, a rádiókban hallhatunk, a televíziók képernyőin viszont láthatunk sokféle eseményt és rendezvényt, melyeket az egyházak szerveznek. A médiák beszámolnak és tudósítanak az egyházakról, plébániákról és az egyházi intézményekről. A szabadkai egyházmegye egyik jelentős intézménye a Paulinum Püspökségi Gimnázium  és Szeminárium (Kollégium), amely közel  hatvan éve működik. A múlt rendszerben tilos volt  valamit is megemlíteni, vagy tudósítani erről az intézményről. A kilencvenes évektől, de különösen az ezred fordulótól  változás következett.  Számtalan újság cikkek jelennek meg a Paulinumról, a rádiók beszámolnak az intézményről,  a televíziók pedig élő közvetítéseket sugároznak. A közelmúltban a Pannon televízióban volt egy műsor rólunk, ezután két alkalommal a Szabadkai Magyar Rádióban élő adásban rektorunk és igazgatónk beszélt az iskoláról és a kollégiumról. Legújabban viszont a Keresztény Élet hetilap szerkesztője járt nálunk és „Ne hagyjátok a templomot, s az iskolát” a szabadkai Paulinum krónikája címen, írt  egy terjedelmes cikket az egyedüli katolikus iskoláról  vidékünkön és országunkban. Ebben a cikkben terjedelmesen ír az első Paulinum megnyitásáról, majd folytatja a bemutatást és a jelenlegi iskola és nevelő intézet kiemelkedő munkájáról.

 
Ifjúsági nap Múzslyán Print E-mail
Friday, 27 September 2019 10:27

Nagybecskerek mellett található múzslyai szaléziak alapított Emmaus kollégium volt folyó hó 21-én a bánáti egyházmegye rendezte ifjúsági találkozó helyszíne, ahová mi is ellátogattunk. Az ifjúsági napon részt vett. dr. Német László SVD nagybecskereki püspök, több bánáti pap, Kolozsvári ferencesek és teológiai hallgatók valamint Pindroch Csaba színművész, akik mellett több mint kétszáz ifjú gyűlt össze. Erre az alkalomra a regisztráláskor mindenki külön kapott egy pólót, amelyet a bánáti egyházmegyei zsinatra való felhívással és ennek mottójával „Jó nekünk itt!” láttak el, valamint emlékbe egy örökírót, mappát és egy névkitűzőt adtak, amely utóbbi a kis csoportos foglalkozásokat hivatott elősegíteni. A rendezvényt dr. Német László SVD bánáti megyéspüspök köszöntő beszéde nyitotta meg, amelyet Hugó kolozsvári ferences szerzetestestvér előadása követett. Beszédében bátorságról, kiállásról és erényes szárnyalásról szólt, hangsúlyozva, hogy mi is szárnyalhatunk, ha tudunk szeretni és másokat segíteni. Ezen módon szárnyakat szerezve magunknak, ki tudunk emelkedni az anyagi világból, és az égiekre tudunk figyelni. Hugó ferences testvér felszólalását kiscsoportos beszélgetések követték, amelyeken átbeszéltük az előadáson elhangzott gondolatokat és megosztottuk egymás között észrevételeinket.

Rövid szünetet követően visszamentünk a kollégium tornatermébe, ahol kezdetét vette a program második része.  A Kolozsvárról érkezett teológus hallgatók szólaltak meg, akik tanúságot tettek hitükről, valamint igyekeztek megfelelni a kérdést, hogy miért választották továbbtanulási lehetőség ként maguknak a kolozsvári teológiai egyetemet. Rövid fellélegzés után Pindroch Csaba színművész előadása következett, amelyben tanúságot tett életsikereiről és kudarcairól, amelyek közti vívódásban talált rá hitére, és hogy miben gyökerezik a mély vallásosság. A színművész bölcs gondolatai után újra összeültünk kis csoportjainkba, és megvitattuk az előadás témáját és gondolatait. Az ifjúsági találkozó utolsó pontja „Kérdezz a püspöktől” elnevezésű program volt, amely keretében a résztvevők személyesen vagy anonim jelleggel tehettek fel kérdéseket Német László SVD püspök úrnak, aki kedélyesen és a hallgatóságot megmosolyogtatva szívesen válaszolt. Érdekes volt hallani részleteket életéből, paulinista éveiről, valamint munkásságáról. Miután a feltett kérdésekre elhangzottak a válaszok, számos kiscsoportos foglalkozás vette kezdetét: zenesarok: a templomban egyházi énekeket énekelhettek a dallamos kedvű fiatalok; rajzsarok: szabadjára engedhették képzeletüket azok, akik a képzőművészet kedvelői; a kápolnában Szentségimádás volt; a szórakozás kedvelőinek különböző társasjátékok, beszélgetés a ferences testvérekkel, akik később műhelymunkát tartottak, amelyen ferences kereszteket és különböző nyakláncokat lehetett készíteni. A sport kedvelői sem maradtak le, ők a focipályán labdarúgást játszottak.

A tartalmas és gazdag élmények után közös vacsora következett, majd zeneszó keretében tánc és vigadozás közepette zárult a találkozó. Ez az ifjúsági nap élményekben tartalmas és hitet erősítő volt, amelyen ismételten ráébredhettünk arra, hogy ha Isten velünk van és mi is Őbenne, akkor nincs olyan mély pont vagy gond, ami szomorúvá tehet minket. Hiszen, ha megtesszük azt, amit Isten kér tőlünk, akkor ki tudunk emelkedni az anyagi világból, ami azonban nem a gyökereinktől való elszakadást jelenti.

 
Palicsi szüreti napok Print E-mail
Friday, 27 September 2019 10:23

Szeptember 14-én és 15-én lett megtartva a 30. Palicsi Szüreti Napok a palicsi Vigadó épületnél. A szervezők Park Palics Közvállalat és az Észak-Vajdasági Földműves Egyesület voltak. A rendezvényre a környező települések termelői hozták el saját terméküket, készítményüket, portékájukat. A látogatók válogathattak a szebbnél szebb kertivetemények és gyümölcsök közül, amelyeket meglehetett vásárolni. A finom szőlők mellett, mézet, sajtot, virágot, sőt bort, pálinkát, süteményt és kalácsféléket is kóstolhattak a vendégek. Idén itt tartották meg az ajvárfőző versenyt, valamint a szüreti királynő kikiáltását.   A Szüreti Napokon a paulinisták is részt szoktak venni. Nem csak rekreáció végett és hogy megcsodálják a termékek kiállítását, hanem azért is, mert Kern Imre államtitkárúr húsz éven át minden esztendőben meglepetésszerűen megvendégeli a paulinistákat egy étkezési és ital utalvánnyal. Így volt ez alkalommal is. A kellemes és hasznos délutánért köszönetet mondunk elöljáróinknak és nem utolsó sorban Kern Imre úrnak és nejének, Máriának.

 
Érettségizőink „gólyák” lettek Print E-mail
Friday, 27 September 2019 09:51

Az elmúlt iskolai év végzőseik, akik négy éven át gimnáziumunkban tanultak, mindnyájan sikeresen letették az érettségi vizsgát, és a mondás szerint „gólyák” lettek. A nyár nem jelentett nekik vakációt, mert ők az egyetemi felvételi vizsgákra készültek. Visszajelzést kaptunk volt tanulóinktól, akik örömmel üzenték, hogy letették az egyetemi felvételi vizsgákat és a választott főiskolákra, illetve egyetemekre iratkoztak. Ketten teológiai tanulmányokat folytatnak, ketten Tanárképző Karra iratkoztak és egy a budapesti Pázmány Péter Jog – és Államtudomány Karon nyert felvételt. Egykori tanulóinknak, volt érettségizőinknek jó beilleszkedést kívánunk az egyetemekre, továbbá szorgalmasan tanuljanak, és hogy időben tudják befejezni tanulmányaikat, majd a diploma megszerzése után jó szakemberek legyenek az Egyház és a társadalom javára. Isten segítse és áldása kísérje őket.

 
Doroszlói zarándoklat Print E-mail
Monday, 16 September 2019 09:09

Szeptember 8-án ünnepli az Egyház Szent Joachim és Szent Anna gyermekének, Jézus Krisztus édesanyjának Szűz Mária születését. Az Katolikus Egyház Katekizmusában Mária eleve elrendeléséről a következőt írja: „"Isten elküldte a Fiát" (Gal 4,4), de hogy testet alkosson neki, úgy akarta, hogy abban egy teremtmény szabadon együttműködjék. A feladatra, hogy Fiának anyja legyen, Isten öröktől fogva kiválasztotta Izrael egy leányát, egy fiatal zsidó leányt a galileai Názáretből; egy szüzet, "aki egy Dávid házából való József nevű férfinak volt a jegyese, és a szűz neve Mária" (Lk 1,26-27). Az irgalmasság Atyja pedig úgy akarta, hogy a megtestesülést előzze meg az eleve elrendelt anya beleegyező igenje; mivel hogy asszony volt részes a halál előidézésében, asszonynak legyen része az élet visszaszerzésében is. Mária küldetését végig az egész Ószövetségen szent asszonyok küldetése készítette elő. Mindjárt a kezdetek kezdetén ott áll Éva: ő, aki engedetlensége ellenére ígéretet kapott, hogy utódai közül egy asszony le fogja győzni a Gonoszt, és ígéretet arra, hogy ő maga minden élők anyja lesz. Ennek az ígéretnek erejéből Sára magas kora ellenére fiút fogant. Isten, minden emberi remény ellenére azt választja ki, amit erőtlennek és gyöngének tartottak, hogy ígérete iránti hűségét megmutassa: Annát, Sámuel anyját, Deborát, Rutot, Juditot, Esztert és sok más asszonyt. Mária kiemelkedik az alázatosak és az Úr szegényei közül, akik bizalommal tőle remélik és kapják meg az üdvösséget. Végül az ígéretre való hosszas várakozás után ővele, Sion fönséges leányával telik be az idő és kezdődik meg az üdvösség új rendje.” (KEK 488-489 pont)

Kisboldogasszony ünnepén hagyományosan elzarándokoltunk Doroszlóra a legnagyobb vajdasági Mária Keresztények Segítsége Egyházmegyei kegyhelyre, hogy köszöntsük egy édesanyát, Máriát. Ennek az ünnepnek emlékeztetnie kell mindannyiunkat, hogy vannak vagy voltak szüleink, akik által e világra jöttünk, akik gondoskodtak rólunk, de mindenek felett arra irányítja figyelmünket, hogy az életünknek közös a forrása: Isten. Isten, aki naggyá tette Máriát, s mindennek előzménye, hogy elfogadta, igent mondott az Ő akaratára, és így az Ő kegyelméből végig tudta járni az utat. Az utat a zarándokhelyre a Paulinum nevelőivel, tanáraival, munkatársaival megjártuk, és a számos hívővel az ünnepi misén Kiss Rigó László szeged – csanádi püspökkel köszöntöttük Máriát, de a még előttünk álló életút mindennapi megpróbáltatásaihoz Szűzanya közbenjárását kérjük a kegyelem Forrásánál, hogy a nekünk szánt küldetést felismerjük és megtegyük. Az ünnepi szentmisén a Paulinum diákjai adták az oltárszolgálatot asszisztálással és ministrálással.

 
Veni Sancte Print E-mail
Monday, 16 September 2019 09:04

A négy evangélium tanúságtétele szerint Jézus Krisztus minden egyes csodatevő tettét és földi életét meghatározó mozzanatokat megelőzte az ima. Az apostolok ezen jézusi példát követve jártak el szintén, amikor döntéseket kellett hozniuk saját és az Egyház életét illetően. Így tettek, amikor Jézus mennybemenetele után Jeruzsálemben összegyűltek, vagy amikor a tizenkettedik apostol helyére Mátyást választották. Az apostoli kor után az Egyház szintén az idő folyamán szükségessé vált választások és történelmet meghatározó események idején imádkozott és imádkozik segítségül hívta a Szent Lelket, hogy helyes döntést hozzon. A jelen korban, amikor az iskolacsengők újra megszólalnak plébániák szerte Veni Sancte azaz Szent Lélek hívó miséket tartanak, amelyeken a diákok és azok számára az imádkozó Egyház segítségért esdekel.

Intézetünk folyó hó 3-án sikeresen megkezdte 58. oktató évét. A fél tízkor kezdetét vett Veni Sancte misén a tanárok a diákokkal együtt intézték hívó szavukat a Szent Lélekhez. Az ünnepi szentmisét a gimnázium igazgatója msgr. Miocs József mutatta be ft. Forgić Marko lelkésszel, ft. Tojzán László nevelővel és ft. Vogrinc Josip atyával. Az igazgató Jézus tanításával kezdte a misét, miszerint ahol  ketten – hárman összegyűlnek Isten nevében, ott Isten is jelen van, és így van ez most is, amikor e közösség összegyűlt, hogy a 2019/20-as tanévhez az Ő segítségét kérjük. A mise után sor került inaugratio-ra (lat. bevezető), amelyen az igazgató hivatalosan is megnyitotta az új iskolatanévet. A tanévnyitó végén az igazgató megköszönte minden megjelent tanár részvételét, és eredményes munkát kívánt mind a tanároknak, mind a diákoknak. A záró szavak után az első osztály számára meg lett tartva az osztályfőnökükkel, Kujundžić Marijannal az első osztályfőnöki óra.

 
Tanáraink előkészítő gyűlése Print E-mail
Monday, 16 September 2019 08:38

Az új iskolaév elején, mielőtt megkezdődne a tanítás, minden iskolában  a tanárok tantestületi gyűlést tartanak. A gyűlésen  megbeszélik  az új tanév menetrendjét, a tanítási terveket és a tananyagok beosztását.  A Paulinum Gimnázium msgr. Miocs József igazgató  elnökletével  augusztus 30-án tartotta meg az előkészítő gyűlést. A  gyűlés az igazgató köszöntésével kezdődött , utána viszont beszámolt az iskola helyzetéről. Az igazgató beszédében megjegyezte, hogy kis iskola vagyunk, de jó iskola és erős iskola, amely minőségre irányul. Ezt bizonyította és bizonyítja iskolánk a számtalan értelmiségi volt diákjai, akik most hivatásuk magaslatán állnak és teljesítik kötelességüket. Továbbá, az igazgató felhívta a tanárok figyelmét, hogy iskolánknak követnie kell azt a tanítási újítást, melyet az Oktatási Minisztérium előírt. Az igazgató átadta a szót a tanároknak, akik megosztván a múltban szerzett tapasztalatokról és módszerekről beszéltek. Ezt követően az osztályfőnökök feladatairól és adminisztrációs teendőkről volt szó. A gyűlés hangulatos beszélgetéssel és élménybeszámolókkal zárult.

 
A győri püspök járt nálunk Print E-mail
Monday, 16 September 2019 08:30

Msgr. Dr. Pápai Lajos győri nyugalmazott püspök, miután visszavonult szolgálatából, jó egészségnek örvend és ezért szívesen besegít lelkipásztori teendőkbe és egyéb tevékenységekbe.  Pápai Lajost mielőtt megelőzte a püspöki megbízatás, több helységben lelkipásztor és plébános volt. Miután teológiai doktorátust szerzett, Szegeden teológiai tanár volt, ezt követően pedig a budapesti Központi Szeminárium spirituálisa (lelkésze) lett. E szolgálata alatt érte őt a püspöki kinevezés. 1991-től 2016-ig a győri egyházmegye élén állt, mint  megyés püspök.

Pápai püspök úr a múltban járt már a szabadkai egyházmegye területén, de Szabadkán még nem. Az elmúlt héten  a Magyar és a Szerb határmenti helységben Ruzsán lelkinapokat tartott. Innen látogatott Szabadkára. Tiszteletét tette Msgr. Pénzes János megyés püspöknél és megtekintette a központi intézményeket a Paulinumot és az Augusztiniániumot. A Paulinum rektorával  egy városi sétát tett, amelynek keretében megnézte a székesegyházat, a városházát és a felújított zsinagógát. A püspök úr megtapasztalta  az itteni helyzetet és pozitív értelemben látja a jövőt, hiszen Szabadkának vannak lehetőségei megnyílni és a jobb jövő felé irányulni.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 6 of 67